Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Λειτουργικά Κείμενα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

( Το "ΠΙΣΤΕΥΩ" στα Ελληνικά και σε 14 ακόμα γλώσσες )


 
 
 
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
 
1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸνἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.
6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυ-νούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.THE CREED (Αγγλικά)

1.I believe in one God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible. 2.And in one Lord, Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages. Light of Light, true God of true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made.
3.For us and for our salvation, He came down from heaven and was incarnate by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man.
4.He was crucified for us under Pontius Pilate, and He suffered and was buried.
5.On the third day He rose according to the Scriptures. 6.He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father.
7.He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end.
8.And in the Holy Spirit, the Lord, the Giver of Life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshiped and glorified, who spoke through the prophets.
9.!n one, holy, catholic, and apostolic Church.
10. I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
11. I expect the resurrection of the dead.
12.And the life of the age to come.
Amen.


LE SYMBOLE DE FOI (Γαλλικά)

1.Je crois en un seul Dieu. Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. 2.Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles. Lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, et par qui tout a été fait.
3.Qui, pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux et a pris chair du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme.
4.Qui a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli.
5.Qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 6.Qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père. 7.Et qui reviendra avec gloire, juger les vivants et les morts et dont le règne n'aura pas de fin.
8.Et en l'Esprit Saint, Seigneur, donateur de vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils et qui a parlé par les Prophètes
9.En l'Église une, sainte, catholique et apostolique.
10.Je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés.
11.J'attends la résurrection des morts.
12.Et la vie du siècle à venir.
Amen.


II SIMBOLO DI CREDO (Ιταλικά)

1.Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili.
2.Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
3.Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
4.Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
5.Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
6.è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
7.E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
8.Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre, e con il Padre e il Figlio è
dorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
9.Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.
10.Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
11.Aspetto la risurrezione dei morti
12.e la vita del mondo che verrà.
Amen.


DAS GLAUBENSBEKENNTNIS (Γερμανικά)

1.Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allherrscher, Schöpfer des Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
2.Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Einziggeborenen, den aus dem Vater Gezeugten vor allen Äonen, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles erschaffen ist.
3.Der für uns Menschen und um unseres Heiles willen von den Himmeln hernieder gestiegen ist und Fleisch angenommen hat aus dem Heiligen Geiste und Maria der Jungfrau und Mensch geworden ist.
4.Der sogar für uns gekreuzigt worden ist unter Pontius Pilatus, gelitten hat und begraben worden ist.
5.Und auferstanden ist am dritten Tage gemäß den Schriften.
6.Und aufgefahren ist in die Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters.
7.Und wiederkommen wird in Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Toten; dessen Reiches kein Ende sein wird.
8.Und an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebensschaffenden, der vom Vater ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten.
9.An die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. 10.Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
11.Ich harre der Auferstehung der Toten.
12.Und des Lebens des kommenden Äons.
Amen.


CREIO (Πορτογαλικά)

1.CREIO EM UM SΣ DEUS,Pai Todo-Poderoso, Criador do Cιu e da terra, de todas as coisas visνveis e invisνveis. 2.Creio em um sσ Senhor, Jesus Cristo, Filho Ϊnico de Deus, nascido do Pai antes de todos os sιculos:
Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;gerado, nγo criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas.
3.E por nσs, homens, e para nossa salvaηγo desceu dos Cιus. E encarnou pelo Espνrito Santo, no seio de Maria Virgem e Se fez Homem.
4.Tambem por nσs foi crucificado sob Pτncio Pilatos; padeceu e foi sepultado.
5.Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;
6.e subiu aos Cιus,onde estα sentado ΰ direita de Deus Pai.
7. De novo hα-de vir cheio de glσria, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu Reino nγo terα fim.
8.Creio no Espνrito Santo, Senhor e Fonte de Vida que procede do Pai e com o Pai e o Filho recebe a mesma adoraηγo e a mesma glσria, Foi Ele que falou pelos Profetas.
9.Creio na Igreja Una, Santa, Catσlica e Apostσlica.
10.Reconheηo um sσ Bαptismo para a remissγo dos pecados. 11.Eespero a ressurreiηγo dos mortos
12.e a vida do mundo que hα-de vir.
Amen!


CREO (Ισπανικά)

1.Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
2.Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre; por quien todas las cosas fueron hechas;
3. que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación
descendió del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
4.y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
5.y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
6.y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
7.y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
8.Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
9.Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
10.Reconozco que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
11.espero la resurrección de la carne
12.y la vida del mundo futuro.
Amén.


CREDO (Λατινικά)

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.
2.Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.
3.Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.
4.Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est
5.et resurrexit tertia die secundum Scripturas,
6.et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
7.Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
8.Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.
9.Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
10.Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
11.Et expecto resurrectionem mortuorum
12.et vitam venturi saeculi.
Αmen.


SERBIAN (Σερβικά)

Верујем у једнога Бога Оца, Сведржитеља, Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог.
И у једнога Господа Исуса Христа, Сина Божијег, Јединородног, од Оца рођеног пре свих векова; Светлост од Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог; рођеног, а не створеног, једносуштног Оцу, кроз Кога је све постало; Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве, и постао човек; и Који је распет за нас у време Понтија Пилата, и страдао и погребен; и Који је васкрсао у трећи дан, по Писму; И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца; И Који ће опет доћи са славом, да суди живима и мртвима, Његовом царству неће бити краја.
И у Духа Светога, Господа, Животворног, Који од Оца исходи, Који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави, Који је говорио кроз пророке.
У једну, свету, саборну и апостолску Цркву. Исповедам једно крштење за опроштење грехова. Чекам васкрсење мртвих. И живот будућег века.
Амин.


ALBANIAN (Αλβανικά)

Besoj në një Perëndi, Atë të tërëfuqishëm, krijues të qiellit e të dheut dhe të gjithë të dukarave dhe të padukurave.
Dhe në një Zot, Jisu Krishtin, Birin e Perëndisë, të vetemlindurin, që lindi prej Atit përpara gjithë shekujve. Dritë prej Drite, Perëndi të vërtetë prej Perëndie të vërtetë, të lindur, jo të bërë, që ka të qënët një me Atin, me anën e të cilit u bënë të gjitha. Që për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiejve dhe u trupëzua prej Shpirtit të Shejtë dhe Virgjëreshës Mari dhe u bë njeri. Dhe u kryqëzua për ne në kohën e Pontit Pilat dhe pësoi e u varros. Dhe u ngjall të tretën ditë sipas Shkrimeve. Dhe u ngjit në qiejt dhe rri në të djathtën e Atit. Dhe do të vijë përsëri me lavdi të gjykojë të gjallët e të vdekurit, mbretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim.
Dhe në Shpirtin e Shejtë, Zot jetëbërës, që buron prej Atit, që adhurohet e lavdërohet bashkë me Atin e me Birin, që foli me anën e Profetëve.
Në një Kishë të shejtë, katholike dhe apostolike. Pohoj një pagëzim për ndjesën e mëkateve. Pres ngjalljen e të vdekurve. Dhe jetën e ardhshme të amëshuar.
Amin.


RUMANIAN (Ρουμανικά)

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om; Şi S-a răstingit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat; Şi a înviat a treia zi după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Carui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfânta, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să vie.
Amin.


RUSSIAN (Ρωσικά)

Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, Свет от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего Человеком; распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и Царству Его не будет конца.
И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца исходящего; Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава; Который вещал через пророков.
И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение во отпущение грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. _
Аминь.


UKRANIAN (Ουκρανικά)

Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого.
І в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця народженого перед усіма віками. Бога від Бога, Світло від Світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все було створене. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похованій. І воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворящого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняемий і рівнославимий, що говорив через пророків.
Вірую в єдину, святу, вселенську й апостольську Церкву. Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
Амінь.


CZECH (Τσεχικά)

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všech bytostí viditelných a neviditelných.
I v jednoho Pána Ježíše Krista, Syna Božího jednorozeného. A zrozeného z Otce před všemi věky. Boha z Boha, Světlo ze Světla, Boha pravého z Boha pravého. Zplozeného, nestvořeného, téže podstaty s Otcem, skrze něhož všecko učiněno jest. Jenž pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebes. A vtělil se duchem svatým z Marie Panny; a člověkem se stal. Ukřižován také za nás pod Pontským Pilátem, trpěl a pohřben byl. A vstal z mrtvých třetího dne podle Písem. A vstoupil do nebe; sedí na pravici Otcově. A zase přijde se slávou soudit živých i mrtvých, jehož království nebude konce.
I Ducha svatého, Pana a Oživovatele, jenž z Otce vychází. Jenž z Otcem i Synem zároveň jest uctíván a oslavován, jenž mluvil skrze proroky.
A jednu, svatou, obecnou a apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. A očekávám vzkříšení mrtvých. A život příštího věku.
Amen.


CHINESE 東正教信經 (Κινεζικά)

一,我信惟一上帝,父,普持者,天地及可見不可見一切之造化者。
二,又信惟一主伊伊穌斯合利斯托斯,上帝之子獨生者,諸世前由父所生。由光者光,由真上帝者真上帝,受生而非被造,與父同元,萬有藉彼而受造。
三,彼為我等眾人並為我等之救恩自天降來,又由聖神及童貞瑪利亞取肉軀且成人。
四,為我等被釘十字架於彭提彼拉托時,受難乃瘞。
五,及第三日復活符於經典。
六,昇於諸天且坐於父右。
七,將偕榮光復來,審判生者死者,其國將無終。
八,又信聖神,主,施生命者,由父所發,與父及子同受敬拜尊榮,藉眾先知嘗諭。
九,我信惟一聖而公及宗徒之教會。
十,我宣認惟一浸禮以赦諸罪。
十一, 我望諸亡者之復活。
十二, 並來世之生命。
阿民。

http://www.imth.gr
 

ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

( Το "Πάτερ ἡμῶν" στα Ελληνικά και σε 22 ακόμα γλώσσες )

 
 
 
Πάτερ ἡμῶν

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,·
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
ἀμην


Ουράνιε πατέρα μουν (Ποντιακά)

Ουράνιε πατέρα μουν,
ν' αγιάζ' τ' όνομα σ',
να έρται η βασιλεία σ',
το θέλεμα σ' να 'ίνεται,
άμον 'ς σον ουρανόν και σην γήν.
Τ' αναγκαίον μανάχα ψωμίν εμούν
δώσ' 'μας οσήμερον,
και σ'χώρεσον τα αμαρτίας εμούν
άμον το σ' χωρούμε κι εμείς
ατείντ'ς τ' έβλαψαν εμάς.
Μη θέκ'ς εμάς 'ς σον πειρασμόν
και απεμάκρυνον απ' εμάς το κακόν.


Our Father (Αγγλικά)

Our Father who art in heaven,
hallowed be thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us,
and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen.


Notre Père (Γαλλικά)

Notre Père qui es aux cieux
Que Ton Nom soit sanctifié,
Que Ton Règne arrive,
Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain substantiel
Et remets-nous nos dettes
comme nous remettons à nos débiteurs,
Et ne nous soumets pas à l’épreuve,
Mais délivre nous du Malin.
Amen.


Padre nostro (Ιταλικά)

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.


Vater unser (Γερμανικά)

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen.


Pai Nosso (Πορτογαλικά)

Pai Nosso que estais no Céu,
santificado seja o vosso Nome,
venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do Mal.
Amém.


Padre nuestro (Ισπανικά)

Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra.
El pan nuestro sustancial de cada día dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del maligno.
Amen.


Pater noster (Λατινικά)

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos Malo.
Amen.


Оче наш (Σερβικά)

Оче наш који си на небесима,
да се свети име твоје;
да дође царство твоје;
да буде воља твоја и на земљи као на небу.
Хљеб наш насушни дај нам данас;
и опрости нам дугове наше
као и ми што опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење,
но избави нас од злога.
Амин.


Ati ynë (Αλβανικά)

Ati ynë që je në qiejt,
U shenjtëroftë emri yt.
Ardhtë mbretëria jote,
U bëftë dëshira jote,
Si në qiell ashtu edhe mbi dhè
Bukën tonë të përditshme jepna neve sot
Dhe falna fajet tona,
Sikurse edhe ne ua falim fajtorëve tanë .
Dhe mos na shtjer në ngasje
Por shpëtona nga i ligu.
Amin.


Tatăl nostru (Ρουμανικά)

Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău,
vie împărăția Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe Pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi
și ne iartă nouă greșelile noastre
precum iertăm și noi greșiților noștri
și nu ne duce pe noi în ispită
ci ne izbăvește de cel rău.
Amin.


Отче наш (Ρωσικά)

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;
и не введи́ нас во искушение,
но изба́ви нас от лука́ваго.


Göklerdeki Babamız (Τουρκικά)

Göklerdeki Babamız,
adın kutsal kılınsın.
Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de senin istediğin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Ayartılmamıza izin verme.
Kötü olandan bizi kurtar.
Amin


Ѿче на́шъ (Βουλγαρικά)

Ѿче на́шъ иже еси на н[е]б[е]се[хъ],
да с[вѧ]ти́тсѧ и́мѧ Твое́,
да прїидетъ ц[а]рствїе Твое́,
да буде[тъ] волѧ Твоѧ́,
ѧко на н[е]б[е]си и на земли́.
Хлѣ́бъ на́шъ насущныи да́ждъ на́мъ дне́сь,
и оста́ви на́мъ дол[ъ]гы на́ша,
ѧко и мы оставлѧ́емъ дол[ъ]жникомъ на́ши[мъ].
и не в[ъ]веди на́съ в напа́сть
но изба́ви на[съ] ѿ лука́ваго:
ѧко твое есть ц[а]рствїе
и сила и слава во в[е]ки.
Аминь.


主禱文 (Κινεζικά)

於諸天我等之父歟,
願爾名見聖;
願爾國臨格;
願爾旨承行,
於天如何,
於地亦然;
我等需用之糧,
求賜我等於今日;
又免我等債於我等,
如我等亦免負我等債者;
且弗導吾儕於誘感,
乃脫我等於彼惡者。


Mi Atyánk (Ουγγρικά)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Amen.


Onze Vader Die (Ολλανδικά)

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Amen.


Ojcze nasz (Πολωνέζικα)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy;
naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.


Fader Vår (Σουηδικά)

Fader Vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Amen.


Fader vor (Δανέζικα)

Fader vor, du som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige.
Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.
Amen.


Abun d-bashmayo (Συριακά-Αραμαϊκά)

Abun d-bashmayo
nithqadash shmokh
tithe malkuthokh
nehwe sebyonokh
aykano d-bashmayo oph bar`o
hab lan lahmo d-sunqonan yowmono
washbuq lan hawbayn wahtohayn
aykano doph hnan shbaqan l-hayobayn
lo ta`lan l-nesyuno
elo phaso lan men bishop.
Amin .


Afrikaans (Αφρικανικά)

Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam geheilig word,
laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied,
soos in die hemel
net so ook op die aarde
Gee ons vandag
ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe;
en lei ons nie in die versoeking
nie, maar verlos ons van die Bose.
Amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου