Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - Byzantine Music Theory


At the link below you can download many byzantine music theory-history books in greek, english and other languages. If you can propose more books in greek or other languages, please leave a comment with the link and we shall add them.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε πολλά βιβλία θεωρίας-ιστορίας της βυζαντινής μουσικής στην ελληνική, αγγλική και άλλες γλώσσες. Αν μπορείτε να προτείνετε περισσότερα βιβλία στα ελληνικά ή σε άλλες γλώσσες, παρακαλούμε αφήστε ένα σχόλιο με το σύνδεσμο και θα τα προσθέσουμε.

http://bit.ly/ByzMusicTheory

Books Index – Κατάλογος βιβλίων 

ADSUARA-THE KALOPHONIC STICHERARION SINAI 1251 (1995)
ADAIEWSKY-LES CHANTS DE L’ EGLISE GRECQUE 1 (1884)
ADAIEWSKY-LES CHANTS DE L’ EGLISE GRECQUE 2 (1901)
AKENTEV-ΤΥΠΙΚΑ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (2009)
ALEXANDRU-BYZANTINE KALOPHONIA JOHN KOUKOUZELES (2010)
ALEXANDRU-KOYKOYZELES MEGA ISON (1996)
ALEXANDRU-NEUE TRENDS DER BYZANTINISCHEN MUSIKALISCHEN STUDIEN 2001-2011 (2011)
ALEXANDRU-THE PALEOGRAPHY IN BYZANTINE MUSIC
ALEXANDRU_SCHARTAU-A NOTE ON THE LATE BYZANTINE ECCLESIASTICAL COMPOSER ANGELOS GREGORIOS (1994)
AMARGIANAKIS-AN ANALYSIS OF STICHERA IN THE DEUTEROS MODES (1977)
AMARGIANAKIS-CHROMATICISM
AMARGIANAKIS-SOME REMARKS ON THE ORTHOGRAPHY OF THE SIGNS OLIGON, PETASTE, OXEIA AND KOUPHISMA (1983)
ANTONOPOULOS-MANUEL CHRYSASPHES AND HIS TREATISE RECEPTION HISTORY
ARVANITIS-A WAY OF THE TRANSCRIPTION OF OLD BYZANTINE CHANT
ARVANITIS-ON CHRYSANTHOS’ DIATONIC SCALE (2005)
BASIC OF BYZANTINE MUSIC NOTATION
BERTONIERE-HISTORICAL DEVELOPMENT IN THE GREEK CHURCH (1973)
BOVEDA-ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ_ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ (2007)
BOVY-DUCOUDRAY ET LA MUSIQUE GRECQUE
BRASHIER-VOICES OF WOMEN IN BYZANTINE MUSIC (2012)
BYZANTINE THEORY ON ARABIC
CHALDEAKES-ILLUSTRATING MELODIES_ICONOGRAPHICAL INSTRUCTIONS IN BYZANTINE MUSIC THEORY AND PRACTICE (2015)
CHRIST PARANIKAS-ANTHOLOGIA GRAECA CARMINUM CHRISTIANORUM (1871)
CHRYSANTHOS-GREAT THEORY OF MUSIC-ROMANOU TRANSLATION (1973)
CHRYSANTHOS OF MADYTOS-GREAT THEORY OF MUSIC (1820_2010)
CODEX METROPOLITANUS GRAECUS 831-SYNOPSIS OF MUSIC (2000)
CUNTAN-TSANSYLVANIA ORTHODOX CHURCH MUSIC (2014)
DELVINIOTIS-REAL TIME CONTROL OF GREEK CHANT SYNTHESIS (1986)
DELVINIOTIS ETC.-VIBRATO ANALYSIS IN BYZANTINE MUSIC (2013)
DMITRIYEVSKIY-ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ (1901)
DMITRIYEVSKIY-ΤΥΠΙΚΑ τ.1 (1895)
DMITRIYEVSKIY-ΤΥΠΙΚΑ τ.2 (1917)
DUCOUDRAY-CONFERENCE SUR LA MODALITE DANS LA MUSIQUE GRECQUE (1878)
DUCOUDRAY-ETUDES SUR LA MUSIQUE ECCLESIASTIQUE GRECQUE (1877)
DUCOUDRAY-SOUVENIRS D’ UNE MISSION MUSICAL EN GRECE ET EN ORIENT (1878)
EBBESEN-GEORGE PACHYMERES AND THE TOPICS (1996)
FLOROS-DAS KONTAKION
FLOROS-THE INFLUENCE OF BYZANTINE MUSIC ON THE WEST
FLOROS-ZUR RHYTHMIK DER BYZANTISCHEN KIRCHENM
GASTOUE-CATALOGUE DES MANUSCRITS DE LA MUSIQUE BYZANTINE (1907)
GASTOUE-HUGO RIEMANN DIE METROPHONIE (1908)
GASTOUE-L’ ANCIENT MUSIQUE BUZANTINE ET SA NOTATION (1907)
GEORGESON-A TREATISE ON BYZANTINE MUSIC (1892)
GERLACH-ON THE ROLE OF CREATIVITY IN LITURGICAL MUSIC (2004)
GHEORGHITA-Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ
HANNICK-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1978)
HATHERLEY-A TREATISE ON BYZANTINE MUSIC (1892)
HAWKSTEEPLES-THE LITURGICAL COMMENTARIES OF ST.SYMEON OF THESSALONICA (2014)
HELLENIC MUSIC CENTRE-THE RECEPTION OF GREEK ANTIQUITY IN MUSIC (2011)
JUNG-EVENING AND MORNING PSALMS ACCORDING TO MANUSCRIPT SINAI 1255 (1984)
JUNG-THE KATHISMATA IN THE SOPHIA MANUSCPIRT KLIMENTI OHRIDSKI COD GR 814 (1991)
KALOMIRIS-EVOLUTION DE LA MUSIQUE GRECQUE (1938)
KHAHIL-ECHOES OF CONSTANTINOPLE (2009)
KRITIKOU-LITURGICAL RULES IN THE ECUMENICAL PATRIARCHATE (2012)
LIND-ON TROELSGARD BYZANTINE NEUMES (2012)
LINGAS-BYZANTINE CHANG AND WESTERN MUSICOLOGY (1991)
LINGAS-HESYCHASM AND PSALMODY
LINGAS-MEDIEVAL BYZANTINE CHANT AND THE SOUND OF ORTHODOXY
LINGAS-THE LITURGICAL PLACE OF KONTAKION
LINGAS-THE FIRST ANTIPHON OF BYZANTINE CATHEDRAL (1998)
LINGAS-TRADITION AND RENEWAL IN GREEK PSALMODY
LINGAS-TRANSCRIBING BYZANTINE CHANT
LUNGU ETC.-A GUIDE TO THE MUSIC OF THE EASTERN ORTHODOX CHURCH (1984)
MAKRIS-ADJUSTMENT OF MODALITY IN POSTBYZANTINE HEIRMOLOGION
MAKRIS-THE CHROMATIC SCALES OF THE DEUTEROS MODE (2005)
MELLING-READING PSALMODIA (2000)
MENGOZZI RICOASSA-PSEUDO-TERETISMATA IN EAST-SYRIAC SOGHIYATHA
MOISIL-CUNTANA CHANT IN ORTHODOX TRANSYLVANIA CHURCH MUSIC (2014)
MOISIL-ROMANIAN CHANT VS GREEK-TURKISH-PERSIAN-ARAB (2011)
MOISIL-SCARILE MUSICALE LA MACARIE IEROMONAHUL
MOISIL-THE CONSTRUCTION OF THE ROMANIAN CHURCH MUSIC (2012)
MORAN-MUSIC AND LITOURGIE IN THE AGIA SOFIA (2006)
MYERS-ASMATIC TROPARIA (1994)
NICHOLAS-BYZANTINE MUSICAL NOTATION (2005)
OLKINUORA-BYZANTINE YMNOGRAPHY FOR THE FEAST OF THEOTOKOS (2015)
PANN-BAZUL TEORITIC (1847)
PANTELI_PURWINS-A QUANTITIVE COMPARISON OF CHRYSANTHINE THEORY (2013)
PAPATHANASIOU-SOME REMARKS ON THE POSSILLE SYRO-MELCHITE ORIGIN OF THE MS SINAI 1258 (1994)
PAPATHANASIOU-THE DATING OF THE STICHERARION EBE 883 (1996)
PAPATHANASIOY_BOUKAS-BYZANTINE NOTATION IN THE EIGHTH-TENTH CENTURIES (2002)
PARPULOV-TOWARD A HISTORY OF BYZANTINE PSALTERS (2014)
PENTCHEVA-PERFORMING THE SACRED IN BYZANTIUM (2014)
PENCHEVA-THE BYZANTINE TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF CHOROS (2015)
RAASTED-BYZANTINE CHANT IN POPULAR TRADITION (1979)
RAASTED-BYZANTINE HEIRMOI AND GREGORIAN ANTIPHONS (1989)
RAASTED-CHROMATICISM IN MEDIEVAL AND POST MEDIEVAL BYZANTINE CHANT (1986)
RAASTED-COMPOSITIONAL DEVICES IN BYZANTINE CHANT (1989)
RAASTED-MUSIC NOTATION AND QUASI NOTATION IN SYRO-MELKITE LITURGICAL MANUSCRPITS (1979)
RAASTED-OBSERVATIONS ON THE MANUSCRIPT TRADITION OF BYZANTINE MUSIC
RAASTED-OBSERVATIONS ON THE MANUSCRIPT TRADITION OF BYZANTINE MUSIC-I (1972)
RAASTED-OBSERVATIONS ON THE MANUSCRIPT TRADITION OF BYZANTINE MUSIC-II (1972)
RAASTED-THE HAGIOPOLITES (1983)
RAASTED-THE PRINCETON HEIRMOLOGION PALIMPEST (1992)
RAASTED-THOUGHTS ON A REVISION OF THE TRANSCRIPTION RULES OF THE MMB (1987)
RAASTED-ZUR ANALYSE DES DOXASTIKONS ΘΕΑΡΧΕΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ (1984)
RAASTED-ZUR MELODIE DES KONTAKIONS Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ (1989)
REBOURS-TRAITE DE LA PSALTIQUE (1906)
RIFBONNET-LES ORIGINES DE LA NOTATION NEUMATIQUE LATINE (1902)
ROMANOU-AN NEW APPROACH ON THE WORK OF CHRYSANTHOS OF MADYTOS
SAVAS-BYZANTINE MUSIC IN THEORY AND IN PRACTICE (1965)
SCHARTAU_TROESLGARD-A SMALL TREATISE ON THE INTERPRETATION OF THE PHTHORAI (1997)
SCHARTAU-A CHECKLIST OF THE SETTINGS OF PLOUSIADENOS IN THE KALOPHONIC STICHERARION SINAI 1234 (1993)
SCHARTAU-MANUSCRIPTS OF BYZANTINE MUSIC IN DENMARD (1984)
SCHARTAU-ON COLLECTING TESTIMONIA ON BYZANTINE MUSICAL PRACTICE (1988)
SCHARTAU-TESTIMONIA OF BYZANTINE MUSICAL PRACTICE-II (2001)
SCHARTAU-TESTIMONIA OF BYZANTINE MUSICAL PRACTICE-III (1998)
SCHARTAU-TRANSLATION OF BYZANTINE CHANTS (1997)
SHKOLNIK-ECHOS IN THE BYZANTINE-RUSSIAN HEIRMOLOGION (1994)
SKOULIOS-MODERN THEORY AND NOTATION OF BYZANTINE CHANTING TRADITION
STATHIS-THE ABRIDGEMENTS OF BYZANTINE AND POST BYZANTINE COMPOSITIONS (1983)
STROUMPAKIS-THE INTERPRETATIVE TRADITION OF HYMNS IN ATHINITE MONASTICISM
SUCHY_PILALIS-EASY GUIDE TO THE BYZANTINE TONES (2007)
TAKIS-TONE VS MODE
TAKIS-UNDERSTANDING THE BYZANTINE MUSICAL SYSTEM USING WESTERN NOTATION
TEREZIS-GEORGE PACHYMERES’S COMMENTARY ON BOETHIUS’S TOPICIS (1996)
TERZOPOULOS-GENADIUS LIBRARY ATHENS MS4_OBSERVATIONS ON HYMNOGRAPHY (2012)
THIBAUT-TRAITES DE MUSIQUE BYZANTINE_ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ-ΜΠΤ 811 (1901)
TIBY-LA MUSICA BYZANTINA_pp52-55
TILLYARD-THE ANTIPHONS OF THE BYZANTINE OCTOECHUS (PRESENTATION)
TILLYARD-THE PROBLEM OF BYZANTINE NEUMES (1916)
TROELSGARD-A LIST OF THE STICHERON CALL NUMBERS OF THE STANTARD ABRIDGED VERSION OF THE STICHERARION (2003)
TROELSGARD-ANCIENT MUSICAL THEORY IN BYZANTINE ENVIRONMENTS (1988)
TROELSGARD-IN MEMORIAM JORGEN RAASTED (1995)
TROELSGARD-LIST OF STICHERON
TROELSGARD-THE MUSICAL STRUCTURES OF FIVE BYZANTINE STICHERA (1991)
TROELSGARD-THE REPERTORIES OF MODEL MELODIES (AUTOMELA) IN BYZANTINE MUSICAL MANUSCRIPTS (1982)
TROELSGARD-ΣΗΜΕΡΟΝ AND HODIE CHANTS IN BYZANTINE AND WESTERN TRADITIONS (1990)
TSIAPOUTAS-BYZANTINE MUSIC INTERVALS (2004)
VANTOURA-CHIRONOMY IN THE ANCIENT WORLD (2012)
WEITZMANN-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ’ ΕΛΛΗΣΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1895)
WELLESZ-A HISTORY OF BYZANTINE MUSIC AND HYMNOGRAPHY (1961)
WELLESZ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΨΑΧΟ
WILLIAMS-A BYZANTINS ARS NOVA_REFORMS OF JOHN KOUKOUZELES (1972)
ZANNOS-ICHOS UND MAKAM (1994)
ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑΣ-Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ (1992)
ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑΣ-Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙ. (2011)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΚΡΙΔΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΥΣΠΛΑΣΙΩΝ Σ.ΚΑΡΑ (2013)
ΑΚΡΙΔΑΣ-ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ-Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ (1893)
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ-Η ΒΜ ΩΣ ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (2015)
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ-Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ (1985)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ (1921)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1881)
ΑΝΔΡΙΚΟΣ-Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙ. (2011)
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΣ ΟΚΤΑΧΟΡΔΟΥ (2009)
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ-ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΑΝΟΝΟΣ (2009)
ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1956)
ΑΝΤΩΝΙΟΥ-Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ (2010)
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-Ο ΡΥΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (2010)
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΠΑΡΑΤΟΝΙΣΜΟΙ (2010)
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΣΕΩΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΚΑΘΙΣΤΟ ΥΜΝΟ-1997)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ_ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΕΙΑΣ (2014)
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΑΞΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΡΟΥ (2000)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΑ)
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (1876)
ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΙΕΡΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (1876)
ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ (1921)
ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ (1938)
ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗΣ-ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ (1933)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (2010)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ-ΤΑ ΕΝΔΕΚΑ ΕΩΘΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ (2009)
ΒΕΖΥΡΙΔΟΥ-Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ (2013)
ΒΕΝΘΥΛΟΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΙΚΗΣ (1851)
ΒΕΡΓΩΤΗΣ-Η ΙΕΡΑ ΜΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (1888)
ΒΙΟΛΑΚΗΣ-ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥ
ΒΙΟΛΑΚΗΣ-ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε.
ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΚΤΩΗΧΟΣ (8-2015)
ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (10-2015)
ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΝΕΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΚΤΩΗΧΟΣ (6-2015)
ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΟΚΤΩΗΧΟΣ (5-2014)
ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ-ΠΑΠΑΔΙΚΗ ΟΚΤΩΗΧΟΣ (6-2015)
ΒΛΑΣΤΟΣ-Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (2005)
ΒΟΛΙΩΤΗΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ (2011)
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (1947_1998)
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΑ (ΧΦ-τ.18)
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (1935)
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1931)
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ-ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΦΘΟΝΙΔΗ (17-5-1895)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΣΒΙΟΣ-Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΛΕΣΒΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1848)
ΓΙΑΝΙΔΗΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ (1939)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (2012)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟ ΓΕΝΟΣ (2003)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1990)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΠΕΡΙ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2015)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΥΠΟΣΚΑΖΩΝ ΧΡΟΝΟΣ (2009)
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ-Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΤΥΧΗ (2014)
ΓΡΙΤΣΑΝΗΣ-ΤΟ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΖΗΤΗΜΑ (1870)
ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑ
ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ (2002)
ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΗ ΨΑΛΤΙΚΩΝ ΦΩΝΩΝ (2006)
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ-ΨΑΛΑΤΕ ΣΥΝΕΤΩΣ (1982)
ΔΕΣΠΟΤΗΣ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (2007)
ΔΕΣΠΟΤΗΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ DUCOUDRAY ΠΕΡΙ ΟΚΤΑΗΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΞΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ-Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΟ (2008)
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ-ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΟΥ (1988)
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ-ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΝΑΡΧΟΣ ΘΕΟΣ» ΣΕ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 1698
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2012)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΤΡΑΦΩΝΙΑΣ (1846)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΑΣ (1880)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ (1883-1884)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ-ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΜΑΘΕΙΑ (1896)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΕΞΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΒΙΟΛΑΚΗ (1900)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΠΑΣΠΑΛΗΣ-ΡΑΓΚΑΒΗΣ(1888-89)
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΣΗΜΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (1901)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΙΔΕΚΕ 2008)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1888)
ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ-ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΝ 19ο ΑΙ (1996)
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΟΥΡΓΙΑ (1995)
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ-ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΧΦ 1979)
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-106 ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-BYZANTINE MUSIC FORMULAE
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΙΤΗΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΖΕΡΒΑΣ-ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΟΥ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΥ (2007)
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ (2010)
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ-ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ (2010)
ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ-Ο Β΄ ΗΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟN ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ (2009)
Θεωρητικό Macarie (1823)
Θεωρητικό Αγαθοκλέους (1855)
Θεωρητικό Αγιοπολίτη (12ος αι.-Raasted 1983)
Θεωρητικό Αγιοπολίτη (12ος αι.-Thibaut 1901)
Θεωρητικό Αφθονίδη (1876)
Θεωρητικό Βαλληνδρά (1969)
Θεωρητικό Βαμβουδάκη-Συμβολή (1934)
Θεωρητικό Βασιλικού
Θεωρητικό Γαβριήλ ιερομονάχου (15ος αι.-έκδοση 1984)
Θεωρητικό Γεννατά (2011)
Θεωρητικό Γεωργακόπουλου (2005)
Θεωρητικό Γεωργιάδου (1963)
Θεωρητικό Δαμασκηνού-Ερωταποκρίσεις
Θεωρητικό Δεβρελή (1984)
Θεωρητικό Δεβρελή (1989)
Θεωρητικό Δροβιανίτου (1851)
Θεωρητικό Επιτροπής (1883)
Θεωρητικό Ευθυμιάδη (1972)
Θεωρητικό Η Ωκτώηχος (1810)
Θεωρητικό Θεοφιλοπούλου (1979)
Θεωρητικό Ιερωνύμου Τραγωδιστού (16ος αι.-έκδοση 1990)
Θεωρητικό Ιωαννίτου-Ερμηνεία μεταβολών (1871)
Θεωρητικό Καρά-Τόμος 1α (1982)
Θεωρητικό Καρά-Τόμος 1β (1982)
Θεωρητικό Καρά-Τόμος 2α (1982)
Θεωρητικό Καρά-Τόμος 2β (1982)
Θεωρητικό Κιούση
Θεωρητικό Κοσμά Μαδυτινού-Ποιμενικός αυλός (1897)
Θεωρητικό Κυριαζίδου-Σύντομος πραγματεία (1906)
Θεωρητικό Μακράκη (2008)
Θεωρητικό Μανουήλ Βρυέννιου-Αρμονικά (14ος αι.)
Θεωρητικό Μαργαζιώτη (1958)
Θεωρητικό Μαργαζιώτη-Ασκήσεις (1968)
Θεωρητικό Μάρκου (2010)
Θεωρητικό Μαυροειδή (1999)
Θεωρητικό Μαυρόπουλου (1966)
Θεωρητικό Μελετίου Συκιώτου (1981)
Θεωρητικό Μήτρου-ΧΦ (1958)
Θεωρητικό Μισαηλίδου-Α (1902)
Θεωρητικό Μισαηλίδου-Β (1902)
Θεωρητικό Νικολαϊδου-Γραμματική μουσική (1825)
Θεωρητικό Οικονόμου (1940)
Θεωρητικό Παπαδόπουλου-Αποσπάσματα (1900)
Θεωρητικό Περουλάκη (2010)
Θεωρητικό Περπινιά-ΧΦ (1970)
Θεωρητικό Προθεωρία Παπαδικής (ΧΦ)
Θεωρητικό Σάβα-αγγλ. (1965)
Θεωρητικό Στεφανίδου (1819)
Θεωρητικό Στεφανίδου (1819-Καρακατσάνης 1997)
Θεωρητικό Φιλοξένους (1859)
Θεωρητικό Φωκαέως-Κρηπίς (1864-έκδοση1902)
Θεωρητικό Φωκαέως-Κρηπίς (1872)
Θεωρητικό Χατζηαθανασίου (1948)
Θεωρητικό Χατζηαθανασίου-Τα πρώτα βήματα (1946)
Θεωρητικό Χατζηθεοδώρου (1977)
Θεωρητικό Χουρμουζίου (1829)
Θεωρητικό Χρυσάνθου (1832)
Θεωρητικό Χρυσάνθου_Εισαγωγή (1821)
Θεωρητικό Χρυσάφη (1458) – Περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη
Θεωρητικό Ψάχου-Παρασημαντική (1917-έκδοση 1978)
Θεωρητικό Ψάχου-Το Οκτάηχον Σύστημα (1941)
ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
ΙΩΑΣΑΦ-ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1876)
ΚΑΝΑΚΗΣ-Η ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΕΠΛΗΤΤΕΤΟ Ο ΗΡΩΔΗΣ (2012)
ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2014)
ΚΑΚΑΡΟΓΛΟΥ-ΓΑΛΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙ. (2012)
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ (2013)
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (2014)
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΑΣΤ (2011)
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΓΙΟΥΡΟΥΚΟ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
ΚΑΡΑΣ-Η ΟΡΘΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΡΔΑΜΑΚΗ-Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2008)
ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (1881)
ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΗΣ-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1880)
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1969)
ΚΟΥΠΙΤΩΡΗΣ-ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ (1878)
ΚΟΥΡΟΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΡΟΥ (2012)
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ-ΡΥΘΜΟΓΡΑΦΟΣ (1909)
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΜΒΡΙΘΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1843)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ-ΤΥΠΙΚΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ (1838)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΑΛΛΗΛΟΠΕΡΙΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΙΓΓΟΥ (2006)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (2012)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΛΑΣΚΟΣ-ΔΑΝΙΗΛ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ (2010)
ΜΑΚΡΑΚΗΣ-ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (2008)
ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΝΟΥΗΛ ΒΡΥΕΝΙΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣ-ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ (2012)
ΜΑΛΙΑΡΑΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2011)
ΜΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙ.
ΜΑΝΤΑΚΑΣ-ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1953)
ΜΑΞΙΜΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ-Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1963)
ΜΑΡΚΟΥ-ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΙΣΟΝ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (2008)
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ-ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ-ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΙΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (1999)
ΜΕΖΗΣ-ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΝ (2013)
ΜΕΖΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΒΒΑΣ ΑΒΒΑΝ ΥΠΗΝΤΗΣΕ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΩΤΟΥ ΤΟΥ ΧΙΟΥ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΙΚΑ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΥΦΡΑΘΑ ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ (2013)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΠΟΙΚΙΛΜΕΝΗ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΟΞΗ ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ (2010)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΤΟΚΕ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙ ΕΥΧΩΝ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΘΕΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΜΑΘΕΙΝ (2009)
ΜΕΖΗΣ-Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (2009)
ΜΕΖΗΣ-Η ΔΙΠΛΟΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΓΡΑΦΗ (2011)
ΜΕΖΗΣ-Η ΔΙΠΛΟΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΝ 18ο ΑΙ. (2012)
ΜΕΖΗΣ-Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΓΡΑΦΗ (2009)
ΜΕΖΗΣ-Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΕΡΙ ΙΣΟΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ (2012)
ΜΕΖΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΣ ΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ (2013)
ΜΕΖΗΣ-Ο ΗΧΟΣ ΝΑΟΣ (2012)
ΜΕΖΗΣ-Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ ΕΠΕΦΑΝΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ (2012)
ΜΕΖΗΣ-ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ (2013)
ΜΕΖΗΣ-ΠΕΡΙ ΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΑΛΜΩΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΣΟΥ ΣΩΤΗΡ ΣΕ ΝΑΟ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΡΥΨΑΝΤΑ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΠΡΩΤΟΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (2009)
ΜΕΖΗΣ-ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟ (2013)
ΜΕΖΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗ (2010)
ΜΕΖΗΣ-ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ Α’ ΗΧΟΥ (2010)
ΜΕΡΑΚΟΥ-ΠΗΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2008)
ΜΗΝΑΪΔΗΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (2003)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_1 (1929)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_2 (1929)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_3 (1929)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_4 (1929)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_5 (1929)
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ_6 (1929)
ΜΠΑΛΟΓΕΩΡΓΟΣ-ΚΩΔΙΚΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΛΟΥΣΙΑΔΗΝΟΥ (2007)
ΜΠΕΛΩΝΗΣ-ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ 1930-1931 (2012)
ΜΠΕΝΤΗΣ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΙΧΟ ΤΟΤΕ ΛΑΛΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ (2011)
ΜΠΟΥΚΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΗΧΟΥ (2004)
ΜΩΡΑΪΤΗΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ (2001)
ΜΥΡΣΙΛΙΔΟΥ-ΤΑ ΑΔΩΝΙΑ (1907)
ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ-ΨΑΛΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΡΧΑΙ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΥΒΟΕΥΣ-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1858)
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ-Ο ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (2010)
ΝΤΑΟΥΝΤ-Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡ (2011)
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ-ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ (2007)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ.-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑ Τόμος Α΄
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ.-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑ Τόμος Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ.-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΑΛΜΩΔΙΑ Τόμος Γ΄
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-105 ΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΗΛΤΖΑΝΙΔΗΣ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΝΑΣ
ΠΑΓΑΝΑΣ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ (1897)
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ-Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΞ (1917)
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ-ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1916)
ΠΑΪΒΑΝΑΣ-Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ (2006)
ΠΑΪΒΑΝΑΣ-Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ (2004)
ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (2007)
ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (2010)
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-Ο ΡΥΘΜΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1903)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ-ΔΑΥΙΤΙΚΗ ΜΕΛΩΔΙΑ_Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ (1999)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΡΟΣ-ΟΙ ΔΙΔΑΞΑΝΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΕΣ (1982)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΤΟΠΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ (1997)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ Β’ ΗΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟ (2014)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 1881 (2005)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΥΠΙΚΟ ΕΝΟΡΙΩΝ (2007)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (2006)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1890)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ (1904)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΟΥ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ (1903)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΩΔΙΑΣ (1900)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡ’ ΗΜΙΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1890)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ-ΤΡΙΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1899-1906)
ΠΑΠΠΑΣ-Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑ (2007)
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ (1867)
ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ-ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1886)
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ-ΤΟ ΥΜΝΟΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ (2007)
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2012)
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ (1880)
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-Η ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ (1881)
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1888)
ΠΑΧΤΙΚΟΣ-ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ (1914)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (2006)
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ-Η ΨΑΛΤΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (2013)
ΠΙΡΑΡ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ (1986)
ΠΕΤΡΙΔΗΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ-ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ (1999)
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (2014)
ΠΟΛΙΤΑΡΧΗΣ-ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΟΙ (1980)
ΠΡΙΓΓΟΣ-ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΡΑΓΚΑΒΗΣ-ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1888)
ΡΑΚΤΙΒΑΝ-ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BYZ PLAYER (2012)
ΡΟΥΚΑΛΗΣ-ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΠΕΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΧΦ)
ΣΑΘΑΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟΝ (1878)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥ (1896)
ΣΙΑΜΑΚΗΣ-ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (2014)
ΣΙΑΜΑΚΗΣ-ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΣ (2008)
ΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ-Η ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ (2007)
ΣΟΛΔΑΤΟΣ-ΤΟ ΔΙΑ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ (2009)
ΣΠΑΝΟΥΔΗ-Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ (1939)
ΣΠΙΝΕΪ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ (2011)
ΣΠΥΡΑΚΗΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΥ-Η ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ (2007)
ΣΠΥΡΙΔΗΣ-ΠΕΡΙ ΧΡΟΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ-ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ, 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ (2008)
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (2012)
ΣΤΑΘΗΣ-ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ (1998)
ΣΤΑΘΗΣ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (2001)
ΣΤΑΘΗΣ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (2001)
ΣΤΑΘΗΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ, ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2011)
ΣΤΑΘΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΨΑΛΤΙΚΗΣ (2000)
ΣΤΑΘΗΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΦ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (1973)
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ-Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1843)
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (2009)
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΤΗΣ (2007)
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ-Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖ.ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΟΝ 19ο ΑΙ. (2002)
ΣΥΜΕΩΝ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ-Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟ (2016)
ΣΥΜΕΩΝ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ-ΠΡΩΙΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (2014)
ΣΥΜΕΩΝ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ-ΡΥΘΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ (2011)
ΣΥΜΕΩΝ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ-ΤΕΤΡΑΣΗΜΟΣ ΡΥΘΜΟΣ (2011)
ΣΥΜΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΣ-ΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΣΕΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΗΜΑΤΩΝ (2010)
ΣΥΜΕΩΝ ΜΟΝΑΧΟΣ-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΥ (2010)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ-Η ΟΜΟΙΑ ΔΙΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (2009)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2013)
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ-ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ-ΚΑΤΑΤΟΜΗ ΚΑΝΟΝΟΣ (2009)
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ (2014)
ΣΥΡΜΑΛΗ-ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝΚΑΤΑ ΤΟ Β’ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ 20 ου ΑΙΩΝΑ (2009)
ΣΩΧΟΣ-ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ (2000)
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1870)
ΤΑΞΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (1987)
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ (2003)
ΤΖΕΤΖΗΣ-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1882)
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ (1968)
ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΤΥΠΙΚΟ 2015
ΤΥΠΙΚΟ 2016
ΤΥΠΙΚΟ 2017 (ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ)-bkm
ΤΥΠΙΚΟ 2017-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΤΥΠΙΚΟ 2017-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΤΥΠΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ (1545)
ΤΥΠΙΚΟ ΜΤΧΕ ΒΙΟΛΑΚΗ (1888)-bkm
ΤΥΠΙΚΟ ΡΗΓΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)
ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ-ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΜΠΕΡΕΚΕΤΟΥ (2013)
ΦΑΡΑΝΤΟΣ-ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΜ (2014)
ΦΑΡΑΣΟΓΛΟΥ-ΚΑΘΟΔΟΣ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΣΙΔΙ
ΦΙΛΑΝΘΙΔΗΣ-Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΙΛΑΝΘΙΔΗΣ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΘΩΝΙΑΔΟΣ (1906)
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣ-ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1868)
ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ-Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΨΑΛΕΙΝ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ (2015)
ΦΟΡΜΟΖΗΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (1968)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 20ου ΑΙ.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΧΕΡΟΥΒΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ ΗΧΟΣ Α’ ΤΕΤΡΑΦΩΝΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΙΟΥ ΒΛΗΤΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΗΧΟΣ Α’
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ-ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ ΗΧΟΣ ΠΛ.Β’ ΔΑΝΙΗΛ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΔΟΞΑΝ ΔΑΝΙΗΛ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΑΝ ΔΑΝΙΗΛ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΣ ΜΗ ΜΑΚΑΡΙΣΕΙ ΣΕ ΔΑΝΙΗΛ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (2009)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΣΛΑΒΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ (2012)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Η ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (2009)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (2012)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ (2015)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ.-ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ
ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΑΡΑΒΟΠΕΡΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (1728)
ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ-Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ
ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ-ΜΠΕΡΕΚΕΤΗΣ_ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ-Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΨΑΛΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ-ΠΑΛΙΟ ΚΡΑΣΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΣΚΟΥΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ-ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΝΗΡ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ (1977)
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΠΑΛΙΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ (2015)
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ (2011)
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΟΣ (2003)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΕΛΑΚΗΣ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙ. (2014)
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (2009)
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-ΜΕΓΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ (1832)
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ-ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΣΚΡΙΠ 15&16-7-1928)
ΨΑΧΟΣ-ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ (1938)
ΨΑΧΟΣ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΨΑΧΟΣ-ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ (1932)
ΨΑΧΟΣ-ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ (1917-έκδοση 1978)
ΨΑΧΟΣ-ΠΕΡΙ ΥΦΟΥΣ (1904)
ΨΑΧΟΣ-ΤΟ ΟΚΤΑΗΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ (1941)

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου