Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Παρακλητικός κανών Αγ. Βλασίου, Γερασίμου Κεφαλληνίας και Μακαρίου Νοταρά


ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΒΛΑΣΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

καί
ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
τούς τιμωμένους ες Τρίκαλα Κορινθίας

Ποίημα ντωνίου Μάρκου (2011)
Κέντρον γιολογικν Μελετν «σιος Συμεών Μεταφραστής»

ερεύς ρχεται τς Παρακλήσεως μέ τήν δοξολογικήν κφώνησιν:
Ελογητός Θεός μν, πάντοτε, νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.
χορός: μήν.

μή πάρχοντος ερέως, μες τό:
Δι’ εχν τν γίων Πατέρων μν, Κύριε ησο Χριστέ Θεός, λέησον καί σσον μς, μήν.
Ψαλμός ρμβ’ (142).
Κύριε εσάκουσον τς προσευχς μου, νώτισαι τήν δέησίν μου ν τ ληθεί Σου, εσάκουσον μου ν τ δικαιοσύν Σου καί μή εσέλθης ες κρίσιν μετά το δούλου Σου, τι ο δικαιωθήσεται νώπιόν Σου, πς ζν. τι κατεδίωξεν χθρός τήν ψυχήν μου, ταπείνωσεν ες γν τήν ζωήν μου. κάθισέ με ν σκοτεινος, ς νεκρούς αἰῶνος καί κηδιάσεν π’ μέ τό πνεμα μου, ν μοί ταράχθη καρδία μου. μνήσθην μερν ρχαίων, μελέτησα ν πσι τος ργοις Σου, ν ποιήμασι τν χειρν Σου μελέτων. Διεπέτασα πρός Σέ τάς χείρας μου, ψυχή μου ς γ νυδρός Σοι. Ταχύ εσακουσόν μου, Κύριε, ξέλιπε τό πνεμα μου. Μή ποστρέψης τό πρόσωπόν Σου π’ μο καί μοιωθήσομαι τος καταβαίνουσιν ες λάκκον. κουστόν ποίησόν μου τό πρωΐ τό λεός Σου, τι πί Σοί λπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, δόν ν πορεύσομαι, τι πρός Σέ ρα τήν ψυχήν μου. ξελο με κ τν χθρν μου, Κύριε, πρός Σέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιεν τό θέλημά Σου, τι Σύ ε Θεός μου. Τό Πνεμα Σου τό γαθόν δηγήσει με ν γ εθεί, νεκεν το νόματός Σου, Κύριε, ζήσεις με. ν τ δικαιοσύν Σου ξάξεις κ θλίψεως τήν ψυχήν μου καί ν τ λέει Σου ξολοθρεύσεις τούς χθρούς μου. Καί πολες πάντας τούς θλίβοντας τήν ψυχήν μου, τι γώ δολος Σου εμί.

Καί εθύς ψάλλεται τετράκις ξ’ παμοιβς, μετά τν οκείων στίχων:
Θεός Κύριος καί πέφανεν μν, ελογημένος ρχόμενος ν νόματι Κυρίου.
Στίχ. α’. ξολολογεσθε τ Κυρί καί πικαλεσθε τό νομα τό γιον Ατο.
Θεός Κύριος καί πέφανεν μν…
Στίχ. β’. Πάντα τά θνη κύκλωσάν με καί τ νόματι Κυρίου μυνάμην ατούς.
Θεός Κύριος καί πέφανεν μν…
Στίχ. γ’. Παρά Κυρίου γένετο ατη καί στι θαυμαστή ν φθαλμος μν.
Θεός Κύριος καί πέφανεν μν…
Ετα τά παρόντα Τροπάρια.
χος δ’. ψωθείς ν τ Σταυρ.
Τας τν Πατέρων κεσίαις, Οκτρμον, ερομάρτυρος Βλασίου εράρχου, Γερασίμου σίου τε καί Μακαρίου μο· πέμψον τά λέη Σου πί λαόν σεβοντα καί παραπικραίνοντα, Σέ τόν τν λων Δεσπότην· ατούς προσάγωμεν γάρ ς πρεσβευτάς, ς κεκτημένους τήν χάριν Σου, Κύριε.
Δόξα. πολυτίκιον. χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τούς ν Τρικάλοις Πατέρας καί γίους τιμήσωμεν, μο τ Γερασίμ ερομάρτυρα Βλάσιον, σύν θεί Μακαρί Νοταρ· ατοί γάρ τς Τριάδος ρασταί, ναδειχθέντες γσι πνευματικος, ξίως κομίσαντο τά βραβεα. Δόξα, ον, κβοήσωμεν ατος, δόξα τ ναδείξαντι, δόξα τ ν γίοις θαυμαστ, Χριστ τ Θε μν.
Καί νν. πολυτίκιον Παναγίας Κορυφιωτίσσης. χος δ’. ψωθείς ν τ Σταυρ.
Τ Θεοτόκ ς μητρί κβομεν, ο τυραννούμενοι χθρο δυναστεί, τ θεϊκ Σου σκέπασον γάπ μς· σπεσον, Κόρη, ύσασθαι τν το Βελίαρ παγίδων καί τς καταθλίψεως καί τς δαιμόνων μανίας· Σο γάρ πάρχει Εκών τς Κορυφς, μν προστάτις, σκέπη τε καί ντίληψις.

Ψαλμός ν’ (50).
λέησόν με, Θεός, κατά τό μέγα λεός Σου καί κατά τό πλθος τν οκτηρμν Σου, ξάλειψον τό νόμημά μου. πί πλεον πλνόν με πό τς νομίας μου καί πό τς μαρτίας μου καθάρισόν με. τι τήν νομίαν μου γώ γινώσκω καί μαρτία μου νώπιόν μου στι διά παντός. Σοί μόν μαρτον καί τό πονηρόν νώπιόν Σου ποίησα· πως ν δικαιωθς ν τος λόγοις Σου καί νικήσς ν τ κρίνεσθαί Σε. δο γάρ ν νομίαις συνελήφθην καί ν μαρτίαις κίσσησέ με μήτηρ μου. δο γάρ λήθειαν γάπησας, τά δηλα καί τά κρύφια τς σοφίας Σου δήλωσάς μοι. αντιες μέ σσώπ καί καθαρισθήσομαι, πλυνες με καί πέρ χιόνα λευκανθήσομαι. κουτιες μοι γαλλίασιν καί εφροσύνην, γαλλιάσονται στέα τεταπεινωμένα. πόστρεψον τό πρόσωπόν Σου πό τν μαρτιν μου καί πάσας τάς νομίας μου ξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ν μοί Θεός καί πνεμα εθές γκαίνισον ν τος γκάτοις μου. Μή πορρίψς με πό το προσώπου Σου καί τό Πνεμα Σου τό γιον μή ντανέλς π’ μο. πόδος μοι τήν γαλλίασιν το σωτηρίου Σου καί πνεύματι γεμονικ στήριξόν με. Διδάξω νόμους τάς δούς Σου καί σεβες πί σέ πιστρέψουσιν. Ῥῦσαι με ξ αμάτων Θεός, Θεός τς σωτηρίας μου, γαλλιάσεται γλσσα μου τήν δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τά χείλη μου νοίξεις καί τό στόμα μου ναγγελε τήν ανεσίν Σου. τι, ε θέλησας θυσίαν, δωκα ν, λοκαυτώματα οκ εδοκήσεις. Θυσί τ Θε πνεμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τεταπεινωμένην Θεός οκ ξουδενώσει. γάθυνον, Κύριε, ν τ εδοκί Σου τήν Σιών καί οκοδομηθήτω τά τείχη ερουσαλήμ. Τότε εδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ναφοράν καί λοκαυτώματα. Τότε νοίσουσιν πί τό θυσιαστήριόν Σου μόσχους.
Ετα ψάλλομεν ξ παμοιβς, πραεί τ φων καί ν ελαβεί, τόν παρόντα Κανόνα, ο κροστιχίς, «ΤΡΙΑΔΑ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΜΝΩ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ».
δή α’. χος πλ. δ’. Ερμός. γράν διοδεύσας.
γιοι το Θεο, πρεσβεύσατε πέρ μν.
Τριάδα Πατέρων πιφανν, μνήσωμεν πάντες, ατος προσπίπτοντες ο πιστοί· ατούμενοι θείας βοηθείας παρά Κυρίου, ατν τας δεήσεσι.
γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
σιν καί γείαν δίδου μν, Βλάσιε μάκαρ, ρθοδόξων βοηθός, τ γάρ ν Τρικάλοις Μον Σου, πάντες προσφεύγωμεν ν περιστάσεσι.
γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
ασιν δώρησαι τν ψυχν, μα καί σωμάτων, τν Τρικάλων γόνος λαμπρός καί Κεφαλληνίας προστάτης καί τν δαιμόνων δικτης Γεράσιμε.

Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
νασσα, Κόρη, τν ορανν, πρεσβείαις Πατέρων εσπλάχνως πρόσβλεψον φ’ μς, τούς κατακλυσμ τς μαρτίας, παρασυρθέντας ες βάθη κολάσεως.
δή γ’. Ερμός. Ορανίας ψίδος.
γιε το Θεο Μακάριε, πρέσβευε πέρ μν.
Δυνάμει Πνεύματος, Πάτερ, ορανοφάντωρ Μακάριε, λόγοις Σος μς καταρδεύεις, θεν στερέωσον, ν τ γάπ Χριστο, πέρ μν το παθόντος καί τν Μυστηρίων Του ξίους ποίησον.

γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
Αγας θείου λέους καθικετεύομεν, Βλάσιε, πσι αγασθναι τος πόθ πρός Σέ προσφεύγουσι· τ ν Τρικάλοις Μον καί τ σεπτ Σου Εκόνι, το λαβεν τήν ασιν τας Σας δεήσεσι.

γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
Πάτερ θείε τος πόθ πό τήν σκέπην Σου σπεύδοντας καί γονυκλινς ατουμένοις τήν Σήν ντίληψιν, μή πιλάθου, φωστήρ Κεφαλληνίας, Σν τέκνων καί τν μοχώρων Σου, κλεινέ Γεράσιμε.

Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
νυμνομεν, Παρθένε, τά Σά θαυμάσια ψάλλοντες, χαρε τν παρθένων δόξα, μν τό στήριγμα. Τ κεσί, Σεμν, τν ν Τρικάλοις Πατέρων, πάντας περιφρούρησον, Κορυφιώτισσα.

Διάσωσον τας τν Πατέρων πρεσβείαις Παντελεήμων, τι πάντες κατόπιν Σο ατος καταφεύγομεν, ς χοντας τήν πρός Σέ παρρησίαν.

πίβλεψον πικαμπτόμενος Θεοτόκου καί τν Πατέρων τας λιτας Οκτρμον, φ’ μς τούς σθενες καί λύτρωσαι τόν λαόν Σου.
ερεύς τήν κάτωθι δέησιν, μν ψαλλόντων τό Κύριε λέησον δωδεκάκις:
λέησον μς, Θεός, κατά τό μέγα λεός Σου, δεόμεθά Σου, πάκουσον καί λέησον.
τι δεόμεθα, πέρ το ρχιεπισκόπου μν (δενος) καί πάσης τς ν Χριστ μν δελφότητος.
τι δεόμεθα, πέρ λέους, ζως, ερήνης, γείας, σωτηρίας, πισκέψεως, συγχωρήσεως καί φέσεως τν μαρτιν, πάντων τν εσεβν καί ρθοδόξων Χριστιανν.
τι δεόμεθα καί πέρ τν δούλων το Θεο(καί μνημονεύονται τά νόματα τν πέρ ν ερά Παράκλησις τελεται).
τι λεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός πάρχεις καί Σοί τήν δόξαν ναπέμπομεν, τ Πατρί καί τ Υἱῷ καί τ γί Πνεύματι, νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.

χορός. μήν.
Κάθισμα. χος β’. Τά νω ζητν.
Πατέρων τ πρεσβεί νν προσπίπτωμεν, ο ν πόνοις ψυχς καί θλίψεσι πάρχοντες καί δι’ ατν ατούμεθα τό το Κυρίου μετρον λεος καί τήν ταχεαν Τούτου συνδρομήν καί τήν βεβαίαν Ατο ντίληψιν.

δή δ’. Ερμός. Εσακήκοα Κύριε.
γιε το Θεο Μακάριε, πρέσβευε πέρ μν.
Τόν τς Χίου προστάτην καί Τρικάλων γόνον τόν νδοξώτατον, νυμνήσωμεν θεόφρονες, τόν ορανοβάμονα Μακάριον.

γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
Ελογομεν Κυρίου σεπτόν θεράποντα Βλάσιον, τ Εκόνι του προσπίπτοντες τ θαυματουργ κατασπαζόμενοι.

γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
σαι πάντας τούς πόθ πρός Σέ προσφεύγοντας σιε, τ δυνάμει τ το Πνεύματος, τν νεργειν τν το λάστορος.
Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
Πανύμνυτε Μτερ, τ Σ προνοί προσπίπτομεν, τήν βεβαίαν Σου ατούμενοι καί ναγκααν πσιν ποστήριξιν.
δή ε’. Ερμός. Φώτισον μς.
γιε το Θεο Μακάριε, πρέσβευε πέρ μν.
Νεσον πρός μς τος προσπίπτουσι Σή χάριτι καί πόμβρησον μν τόν λασμόν, τος κέταις Σου, Μακάριε θεόληπτε.

γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
Τεχος νοερόν τας εχας Σου μν ψωσον, το Βελίαρ καταργν τάς προσβολάς, ς το Κυρίου ρχιθύτης, Πάτερ Βλάσιε.

γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
σαι πειρασμν καί κινδύνων τας πρεσβείαις Σου, τούς προστρέχοντας Σ σκέπ καί να, ν φθορον τό σκνος Σου, Γεράσιμε.

Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
άτρευσον μν καί πούλωσον τά τραύματα, πικαμπτόμενη Πατέρων τας λιτας, τ Υἱῷ Σου δέ μεσίτευσον, Πανύμνητε.

δή στ’. Ερμός. Τήν δέησιν.
γιε το Θεο Μακάριε, πρέσβευε πέρ μν.
Κορίνθου μέν νεδείχθης ρχιθύτης τε καί ποιμήν τν λογικν προβάτων καί Κολλυβάδων γέτης καί Χίου θεος προστάτης, μν δέ τό καύχημα· διό Σύ, Πάτερ γαθέ, τά νν προσπίπτομεν, θεε Μακάριε.

γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
πέλασον φ’ μν πσαν λμιν, Βλάσιε σεπτέ εράρχα, ς εληφός πλουσίαν τήν χάριν, το θεραπεύειν τά πάθη καί τραύματα καί τάς δύνας τς σαρκός καί τς ψυχς τήν σκοτόμαιναν, νδοξε.

γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
Λσον πειρασμν τόν κλοιόν, Πάτερ Γεράσιμε, Σας μπύροις πρός Θεόν κεσίαις, τς φθαρσίας γάρ κομίσω τήν χάριν καί δωρεάν τήν το Πνεύματος, σιε· διό ς προστάτης ληθς τς πτανήσου καί Τρίκκης τεμίμησαι.

Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
ραος ν καρπός τς γαστρός Σου, Πανοικτρμον Κύριος, Παρθένε· Ατόν δυσώπησον δεόμεθα, Κόρη, τούς λεσαι μς τούς προστρέχοντας, πό τήν σκέπην τήν σεπτήν, Σο τς Μητρός Του, Μαρία Θεόνυμφε.

Διάσωσον τας τν Πατέρων πρεσβείαις Παντελεήμων, τι πάντες κατόπιν Σο ατος καταφεύγομεν, ς χοντας τήν πρός Σέ παρρησίαν.

πίβλεψον πικαμπτόμενος Θεοτόκου καί τν Πατέρων τας λιτας Οκτρμον, φ’ μς τούς σθενες καί λύτρωσαι τόν λαόν Σου.

ερεύς μνημονεύει ς δεδήλωται, μν ψαλλόντων τό Κύριε λέησον δωδεκάκις καί μετά τήν κφώνησιν:
Κοντάκιον. χος β’. Προστασία τν Χριστιανν.
Μεσιτεί τς Μητρός Σου, Πολυέλεε, κεσίαις τε Πατέρων καί δεήσεσι, τ Σ λα πίβλεψον καί σσον μς· μάρτομέν Σοι, γαθέ, καί παροργίζομεν εί, τήν Σήν γαθότητα· δέχου τήν μεσιτείαν τς χράντου Μητρός Σου, πικαμπτόμενος, Σωτήρ, ατν τας δεήσεσι.

Καί εθύς τό Προκείμενον.
Δίκαιος ς φονιξ νθήσει καί σεί κέδρος ν τ Λιβάν πληθυνθήσεται.
Στίχος: Πεφυτευμένοι ν τ οκ Κυρίου, ν αλας το Θεο μν ξανθήσουσιν.
Δίκαιος ς φονιξ νθήσει καί σεί κέδρος ν τ Λιβάν πληθυνθήσεται.
ερεύς: Καί πέρ το καταξιωθναι μς τς κροάσεως το γίου Εαγγελίου, Κύριον τόν Θεόν μν κετεύσωμεν.
χορός: Κύριε λέησον (γ’).
ερεύς: Σοφία. ρθοί κούσωμεν το γίου Εαγγελίου. Ερήνη πσι.
χορός: Καί τ πνεύματί σου.
ερεύς: κ το κατά ωάννην γίου Εαγγελίου, τό νάγνωσμα. Σοφία, πρόσχωμεν.
χορός: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
Επεν Κύριος τος αυτο μαθητας. Τατα ντέλλομαι μν, να γαπτε λλήλους. Ε κόσμος μς μισε, γινώσκετε τι μέ πρτον μν μεμίσηκεν. Ε κ το κόσμου τε, κόσμος ν τό διον φίλει. τι δέ κ το κόσμου οκ στέ, λλ’ γώ ξελεξάμην μς κ το κόσμου, διά τοτο μισε μς κόσμος. Μνημονεύεται το λόγου, ο γώ επον μν. Οκ στι δολος μείζων το κυρίου ατο. Ε μέ δίωξαν, καί μς διώξωσιν. Ε τόν λόγον μου τήρησαν, καί τόν μέτερον τηρήσουσιν. λλά τατα πάντα ποιήσουσιν μν διά τό νομά μου, τι οκ οδασι τόν πέμψαντά με. Ε μή λθον καί λάλησα ατος, μαρτίαν οκ εχον. Νν δέ πρόφασιν οκ χουσι περί τς μαρτίας ατν. μέ μισν καί τόν Πατέρα μου μισε. Ε τά ργα μή ποίησα ατος, οδείς λλος πεποίηκεν, μαρτίαν οκ εχον. Νν δέ καί ωράκασι καί μεμισήκασι καί μέ καί τόν Πατέρα μου. λλ’ να πληρωθ λόγος γεγραμμένος ν τ νόμ ατν, τι μίσησάν με δωρεάν. ταν δέ λθη Παράκλητος, ν γώ πέμψω μν παρά το Πατρός, τό Πνεμα τς ληθείας, παρά το Πατρός κπορεύεται, κενος μαρτυρήσει περί μο. Καί μες δέ μαρτυρετε, τι π’ ρχς μετ’ μο στε. Τατα λελάληκα μν, να μή σκανδαλισθτε. ποσυναγώγους ποιήσουσιν μς, λλ’ ρχεται ρα να πς ποκτείνας μς, δόξ λατρείαν προσφέρειν τ Θε. (ιε’ 17 – 27 καί ιστ’ 1 - 2).
χορός: Δόξα Σοι, Κύριε, Δόξα Σοι.

Ετα ψάλλομεν. χος β’.
Δόξα.
Πατέρων τας πρεσβείαις, λιτας τε, λεμον, ξάλειψον τά πλήθη τν μν γκλημάτων.
Καί νν.
Τας τς Θεοτόκου πρεσβείαις, λεμον, ξάλειψον τά πλήθη τν μν γκλημάτων.
Στίχ. λεμον, λέησόν με Θεός κατά τό μέγα λεός Σου καί κατά τό πλθος τν οκτιρμν Σου ξάλειψον τό νόμημά μου.
χος πλ. β’. λην ποθέμενοι.
Δετε τούς Πατέρας νν, τούς ν Τρικάλοις, ν μνοις καί δας τιμήσωμεν, ο ατος προσπίπτοντες μετά πίστεως· τ Θε οτοι γάρ, πέρ λαο παντος, μετά ζέσεως προσδέονται, πικαλούμενοι φ’ μς Κυρίου τό λεος καί Τούτου τήν σωτήριον πί τος δεομένοις βοήθειαν· χαίρετε βοντες, δοχεα το Κυρίου κλεκτά καί τς Ατο παρατάξεως στρατιται τίμιοι.

Εθύς κφωνεται πό το ερέως λιτανευτική κεσία:
Σσον Θεός τόν λαόν Σου καί ελόγησον τήν κληρονομίαν Σου. πίσκεψαι τόν κόσμον Σου ν λέει καί οκτιρμος, ψωσον κέρας Χριστιανν ρθοδόξων καί κατάπεμψον μν τά λέη Σου τά πλούσια.
Πρεσβείαις τς Παναχράντου Δεσποίνης μν Θεοτόκου καί ειπαρθένου Μαρίας.
Δυνάμει το Τιμίου καί Ζωοποιο Σταυρο.
Προστασίαις τν Τιμίων, πουρανίων Δυνάμεων σωμάτων.
κεσίαις το Τιμίου, νδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστο ωάννου.
Τν γίων νδόξων καί Πανευφήμων ποστόλων.
Τν ν γίοις Πατέρων μν, Μεγάλων εραρχν καί Οκουμενικν Διδασκάλων: Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου καί ωάννου το Χρυσοστόμου· θανασίου καί Κυρίλλου, ωάννου το λεήμονος, Πατριαρχν λεξανδρείας· Νικολάου πισκόπου Μύρων τς Λυκίας καί Σπυρίδωνος πισκόπου Τριμυθοντος, τν Θαυ ματουργν.
Τν γίων, νδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων.
Τν γίων νδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, Δημητρίου το Μυροβλύτου, Θεοδώρου το Τήρωνος καί Θεοδώρου το Στρατηλάτου.
Τν γίων ερομαρτύρων Χαραλάμπους καί λευθερίου.
Τν σίων καί Θεοφόρων Πατέρων μν.
Τν γίων Βλασίου πισκόπου Σεβαστείας, Γερασίμου το ν Κεφαλληνί καί Μακαρίου ρχιεπισκόπου Κορίνθου.
(Το γίου το Ναο, φ’ σον δέν μνημονεύθη ν τος νω).
Τν γίων καί Δικαίων Θεοπατόρων ωακείμ καί ννης.
ν γίων τς μέρας).
Καί Πάντων Σου τν γίων.
κετεύομέν Σε, Μόνε Πολυέλεε Κύριε, πάκουσον μν τν μαρτωλν δεομένων Σου καί λέησον μς.
χορός: Κύριε λέησον (12).
Καί πισφραγίζει ερεύς μετά τς δοξολογικς κφωνήσεως:
λέει καί οκτιρμος καί φιλανθρωπί το Μονογενος Σου Υο, μεθ’ Ο ελογητός ε, σύν τ Παναγί καί γαθ καί Ζωοποι Σου Πνεύματι, νν καί εί καί ες τούς αἰῶνας τν αώνων.
χορός: μήν.

Καί ποπληρομεν τάς λοιπάς δάς το Κανόνος:
δή ζ’. Ερμός. Ο κ τς ουδαίας.
γιε το Θεο Μακάριε, πρέσβευε πέρ μν.
Νέον ν εράρχαις, Πατέρα Κολλυβάδων καί τν ν Χί μιδάδων τόν πρύτανην, Μακάριον τιμμεν, ελογοντες δέ ψάλλομεν· Μακαρίου καί μν Θεός ελογητός ε.

γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
μνομεν Σεβαστείας τόν θεον ρχιθύτην καί τν Τρικάλων τά νν, τόν μισθον προστάτην, προχέοντα τος πσι άματα τος ψάλλουσι· το Βλασίου καί μν Θεός ελογητός ε.

γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
Μνήμην το Γερασίμου, το Νοταράδων γόνου καί κκλησίας Πατρός, ρθόδοξοι τιμμεν, ατός γάρ αμάτων, παρά Κυρίου τς χάριτος τυχεν· Γερασίμου καί μν Θεός ελογητός ε.

Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
Ναός Σου Θεοτόκε, καί ν Καμαρί Κορυφιωτίσσης Μονή, μισθον ατρεον πέλει νοσημάτων, διό εγνωμόνως καί ψάλλομεν· τν Πατέρων μν Θεός ελογητός ε.

δή η’. Ερμός. Τόν Βασιλέα τν ορανν.
γιε το Θεο Μακάριε, πρέσβευε πέρ μν.
ς εράρχην τς κκλησίας τιμμεν καί ς Πατέρα τν Κολλυβάδων προφρόνως καί ς Τρικάλων, Μακάριε, τόν προστάτην.

γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
νοιξον, Πάτερ, τς εσπλαχνίας τήν πύλην τήν το Κυρίου, Βλάσιε τας εχας Σου, πί τος δούλοις Ατο καί τος κέταις.

γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
Νικσαι λως τάς προσβολάς το Βελίαρ, τύχοιμεν πάντες πρεσβείαις Γερασίμου, το κ Τρικάλων Κορίνθου ρμηθέντος.
Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
Τιμσθαι πρέπον Σόν τόκον Θεοτόκε, τόν παλλάξαντα ρς τν Προπατόρων γένος νθρώπων, Χριστόν τόν Ζωοδότην.
δή θ’. Ερμός. Κυρίως Θεοτόκον.
γιε το Θεο Μακάριε, πρέσβευε πέρ μν.
ς μέγας εράρχης καί ν σίοις μέγας, παρ’ ρθοδόξων τιμσθω Μακάριος, Κολλυβάδων Πατήρ τε καί πρόμαχος.

γιε το Θεο Βλάσιε, πρέσβευε πέρ μν.
Νικσαι το Βελίαρ, πρεσβείαις εράρχου καί κεσίαις Βλασίου λπίζομεν, ς το Κυρίου θεράποντος γεγονότος.

γιε το Θεο Γεράσιμε, πρέσβευε πέρ μν.
δεν τς Βασιλείας Κυρίου τ προσίτ, ζωοποι τε φωτί νν ατούμεθα, τας Γερασίμου νθέρμοις δεήσεσι.

γιοι το Θεο, πρεσβεύσατε πέρ μν.
ρμήσατε, Πατέρες, ψυχάς μν ες ρμον καί ες λιμένα σφαλ καί σωτήριον, τας Σας πρεσβείαις πρός Κύριον, γιοι.

Θεοτοκίον. περαγία Θεοτόκε σσον μς.
Σσον μς, Παρθένε, πρεσβείαις τν Πατέρων καί τόν Υόν Σου εσυμπάθητον ποίησον, Σοί μεσιτεί πρός Κύριον τόν Μέγαν.

Καί εθύς, το ερέως θυμιντος τό ερόν Θυσιαστήριον καί τόν εσεβ λαόν, ψάλλονται τά παρόντα Μεγαλυνάρια:
ξιον στιν ς ληθς, μακαρίζειν Σε τήν Θεοτόκον, τήν ειμακάριστον καί παναμώμητον καί μητέρα το Θεο μν. Τήν τιμιωτέραν τν Χερουβείμ καί νδοξοτέραν συγκρίτως τν Σεραφείμ, τήν διαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοσαν, τήν ντως Θεοτόκον Σέ μεγαλύνομεν.
Χαροις τν Πατέρων παρεμβολή, κώμης τν Τρικάλων προστάτης καί βοηθός, Βλάσιε μάκαρ, σύν θεί Γερασίμ, μο τ Μακαρί τ ορανόφρονι.
Βλάσιε Πάτερ Θαυματουργέ, μς τούς προσιόντας τ Εκόνι Σου τ σεπτ, τ ποκειμέν ες τήν ν Τρικάλοις Μονήν Σου τήν γίαν, πάντας περίσωζε.
Γεράσιμον τόν θεον πάντες πιστοί, τς Κεφαλληνίας τόν προστάτην καί δηγόν, τόν παρά Κυρίου κατά δαιμόνων χάριν, πλουσίαν εληφότα, νν εφημήσωμεν.
Μακάριον Τρικάλων γόνον λαμπρόν, Χίου τόν προστάτην, Κολλυβάδων φηγητήν, χράντων Μυστηρίων τς Θείας Κοινωνίας, διδάσκαλον τόν μέγαν, νν νυμνήσωμεν.
Πατέρες ορανόφρονες τήν μν πτωχήν κεσίαν προσδεχόμενοι, φ’ μς πλουσίαν πομβρήσατε τήν χάριν το Παρακλήτου, ς δοχεα Ατο ντιμα.
Κράζωμεν εγνωμόνως χαρε γν, τι εαρεστσαι τ Εκόνι Σου τ σεπτ, τ ποκειμέν Μον Κορυφιωτίσσης, δοξάζοντες τήν θείαν οκονομίαν Σου.
Τό Μεγαλυνάριον το γίου το Ναο το γίου τς μέρας. Καί κλείομεν μετά το
Πσαι τν γγέλων α στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ποστόλων δωδεκάς, ο γιοι Πάντες μετά τς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν ες τό σωθναι μς.

Τό Τρισάγιον καί τά Τροπάρια τατα.
χος πλ. β΄.
λέησον μς, Κύριε, λέησον μς, πάσης γάρ πολογίας ποροντες, ταύτην Σοι τήν κεσίαν, ς Δεσπότ, ο μαρτωλοί προσφέρομεν, λέησον μς.

Δόξα.
Κύριε λέησον μς, πί Σοί γάρ πεποίθαμεν. Μή ργισθς μν σφόδρα, μηδέ μνησθς τν νομιν μν. λλ’ πίβλεψον καί νν ς εσπλαχνος καί λύτρωσαι μς κ τν χθρν μν. Σύ γάρ ε Θεός μν καί μες λαός Σου, πάντες ργα χειρν Σου καί τό νομά Σου πικεκλήμεθα.

Καί νν.
Τς εσπλαχνίας τήν πύλην νοιξον μν, ελογημένη Θεοτόκε, λπίζοντες ες Σέ μή στοχήσομεν, υσθείημεν διά Σο τν περιστάσεων, Σύ γάρ σωτηρία το γένους τν Χριστιανν.

Τό πολυτίκιον τν γίων. χος α’. Τς ρήμου πολίτης.
Τούς ν Τρικάλοις Πατέρας καί γίους τιμήσωμεν, μο τ Γερασίμ ερομάρτυρα Βλάσιον, σύν θεί Μακαρί Νοταρ· ατοί γάρ τς Τριάδος ρασταί, ναδειχθέντες γσι πνευματικος, ξίως κομίσαντο τά βραβεα· δόξα, ον, κβοήσωμεν ατος, δόξα τ ναδείξαντι, δόξα τ ν γίοις θαυμαστ, Χριστ τ Θε μν.

Ετα ερεύς τήν κτεν Δέησιν, μν ψαλλόντων τό λιτανευτικόν Κύριε λέησον, τρίς (3) μεθ’ κάστην δέησιν, ξαιρέσει τς πέμπτης δεήσεως, μεθ’ ν ψάλλεται τοτο τεσσαράκοντα (40).
λέησον μς Θεός, κατά τό μέγα λεός Σου, δεόμεθά Σου, πάκουσον καί λέησον.
τι δεόμεθα, πέρ το ρχιεπισκόπου μν (δενος) καί πάσης τς ν Χριστ μν δελφότητος.
τι δεόμεθα, πέρ λέους, ζως, ερήνης, γείας, σωτηρίας, πισκέψεως, συγχωρήσεως καί φέσεως τν μαρτιν, πάντων τν εσεβν καί ρθοδόξων Χριστιανν.
τι δεόμεθα καί πέρ τν δούλων το Θεο(καί μνημονεύονται τά νόματα τν πέρ ν ερά Παράκλησις τελεται).
τι δεόμεθα, πέρ το διαφυλαχθναι τήν γίαν κκλησίαν ( Μονήν) καί πόλιν ( νσον) ταύτην καί πσαν πόλιν καί χώραν, πό ργς, λοιμο, λιμο, σεισμο, καταποντισμο, πυρός, μαχαίρας, πιδρομς λλοφύλων, μφυλίου πολέμου καί αφνιδίου θανάτου. πέρ το λεων, εμεν καί εδιάλλακτον γενέσθαι τόν γαθόν καί Φιλάνθρωπον Θεόν μν, το ποστρέψαι καί διασκεδάσαι πσαν ργήν καί νόσον, τήν καθ’ μν κινουμένην καί ύσασθαι μς κ τς πικειμένης δικαίας Ατο πειλς καί λεσαι μς.
τι δεόμεθα, πέρ το εσακοσαι Κύριον τόν Θεόν, φωνς τς δεήσεως μν τν μαρτωλν καί λεσαι μς.
πάκουσον μν, Σωτήρ μν, λπίς πάντων τν περάτων τς γς καί τν ν θαλάσσ μακράν καί λεως, λεως γενο μν, Δέσποτα, πί τας μαρτίαις μν καί λέησον μς. λεήμων γάρ καί Φιλάνθρωπος Θεός πάρχεις καί Σοί τήν δόξαν ναπέμπομεν, τ Πατρί καί τ Υἱῷ καί τ γί Πνεύματι, νν καί εί καί ες τούς ινας τν αώνων.

χορός: μήν.
πό το ερέως πόλυσις. Καί τν Χριστιανν σπαζομένων τήν Εκόνα τν γίων καί χριομένων δι’ γίου λαίου, ψάλλονται τά παρόντα Τροπάρια:

χος β’. τε κ το ξύλου.
Δετε τήν τριάδα τήν σεπτήν, τν ν Τρικάλοις Πατέρων, πάντες τιμήσωμεν, Βλάσιον τόν νδοξον, σύν Μακαρί μο Γερασίμ καί επωμεν ατος μελωδοντες, χαίρετε τρισόλβιοι Τριάδος πρόμαχοι, Πατέρες, κκλησίας φωστρες καί μν προστάται ν νάγκαις, πάντων τε ρθοδόξων ο μύντορες.

Τήν πσαν λπίδα μου, ες Σέ νατίθημι, Μτερ το Θεο, φύλαξόν με πό τήν σκέπην Σου.

ερεύς:
Δι’ εχν τν γίων Πατέρων μν, Κύριε ησο Χριστέ Θεός, λέησον καί σσον μς, μήν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου