Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

ΘΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΞΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ;

Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα
Θα υπακούσουν οι Μητροπολίται εις τον «Γέροντα» Περγάμου; «Ο,τι πει ο Περγάμου, ρωτήστε αυτόν»!
Καμία Ορθόδοξος Εκκλησία δεν απεφάσισεν ελευθέρως, αλλά όλαι ηκολούθησαν τα προστάγματα της πολιτικής ηγεσίας των. Όσαι μετείχαν εις το Κολυμβάρι επιέσθησαν υπό των ΗΠΑ δια μέσου των Κυβερνήσεων και όσαι δεν συμμετείχαν αντέδρασαν προς την ποδηγέτησιν της Εκκλησίας υπό της Αμερικής.
Αναμένεται με μεγάλην προσμονήν, όπως πάντοτε η σύγκλησις της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι βέβαιον ότι κανείς αυτήν την στιγμήν δεν θα επεθύμει να είναι εις την δύσκολον θέσιν των Ιεραρχών να λάβουν θέσιν δια μίαν παρ’ ολίγον «Σύνοδον», η οποία μετά από σχεδόν 100 έτη σχεδιασμού και προετοιμασίας (ανήκουστον!) κατέληξε να διασύρη διεθνώς ως διεσπασμένην την Ορθόδοξον Εκκλησίαν(!), να αποκλείση 200 εκατομμύρια Ορθοδόξων (!), οι οποίοι δεν εξεπροσωπήθησαν, να αφαιρέση την ψήφον-λόγον από τους Επισκόπους, και να ασχοληθή με 6 από τα 105 αρχικά προταθέντα θέματα, τα οποία μόνον εθόλωσε! Μόνον Σύνοδος δεν δύναται να αποκληθή!  Ήδη ο Ο.Τ. τον Μάρτιον του 2015 είχεν ονομάσει αυτήν «Ιεροσύναξιν»!
Όλοι είναι δυσαρεστημένοι. Οι Ιεράρχαι που δεν μετείχαν, διότι δεν ετηρήθη η εντολή που έδωσαν εις την αντιπροσωπίαν. Εκ των συμμετασχόντων Ιεραρχών όσοι μεν αντιδρούσαν προπηλακίσθησαν, ενώ όσοι δεν διεφώνουν παρετήρησαν ότι υπεσκελίσθησαν υπό των Προκαθημένων. Οι Προκαθήμενοι δυσαρεστήθησαν, διότι ο «Πρώτος των Πρώτων» μέσα εις την «Σύνοδον» έλεγε: «ο,τι πει ο Περγάμου, ρωτήστε αυτόν»! Ακόμη και οι Παπικοί δυσηρεστήθησαν, συμφώνως προς μαρτυρίαν Ιεράρχου, διότι ανεγνωρίσθη μόνον η ονομασία των και όχι η εκκλησιαστικότης των.
Πως λοιπόν θα συγκληθή τώρα η Ιεραρχία όταν: ο Μακαριώτατος εξηπατήθη, Ιεράρχης ηπειλήθη με καθαίρεσιν, άλλος Ιεράρχης εδήλωσεν ότι όλη η «Σύνοδος» ήτο μία «προδοσία», όταν Ιεράρχαι παραδέχονται ότι εδειλίασαν και υπέγραψαν πειθαρχούντες εις τον Σεβ. Περγάμου, ενώ παραλλήλως όλοι συμφωνούν ότι η αντιπροσωπία ενήργησεν ερήμην της Ιεραρχίας κ.α. Μήπως και εις τας άλλας Εκκλησίας που μετείχαν δεν συνέβησαν τα ίδια;…
Εις όλα αυτά έρχεται να προστεθή και το γεγονός ότι ωρίσθη ως εισηγητής ο Σεβ. Σερρών. Δια να χρησιμοποιήσωμεν την γλώσσαν της «αριστεράς» Κυβερνήσεως, εις την οποίαν οφείλεται κατά πολύ το «φιάσκο» του Κολυμβαρίου, ο Σεβ. Σερρών υπήρξεν ο στενώτερος συνεργάτης, μέλος των «συντρόφων», δηλ. ομοτράπεζος του κυρού Αρχ. Αθηνών Χριστοδούλου, ενώ σήμερον έχει στραφή εις τον νεο-«ταξικόν» Πατριάρχην Κων/πόλεως, ο οποίος ήθελε να επιβάλη ακοινωνησίαν εις τον κυρόν Αρχιεπίσκοπον. Η εισήγησίς του θα είναι ο,τι του υπαγορεύει ο Πατριάρχης;
Το Κολυμβάρι  ήτο πολιτικόν κατασκεύασμα
Τον οικουμενισμόν κατευθύνει η πολιτική και το Κολυμβάρι επίσης οι πολιτικοί το εδημιούργησαν. Είναι πλέον γνωστόν ότι και αι Εκκλησίαι που μετέβησαν και εκείναι που δεν  μετέβησαν  εδέχθησαν πολιτικάς πιέσεις. Η Σύναξις του Κολυμβαρίου έγινε κατ’ εντολήν των ΗΠΑ, δια να ελέγχη τα πράγματα. Έτσι επιέσθησαν πολιτικά όλαι ανεξαιρέτως αι Εκκλησίαι με τον ένα η με τον άλλον τρόπον.
Πατριαρχείον Κων/πόλεως: Πιθανόν να αποτελή την μόνην Εκκλησίαν, η οποία δεν επιέσθη, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα εις την Αμερικήν και το Φανάρι είναι συνεχώς ανοικτοί. Δεν είναι τυχαίον ότι κατά τας εργασίας της Συνάξεως του Κολυμβαρίου ο Σεβ. Αμερικής, ο οποίος ήτο εις την αντιπροσωπίαν του Πατριαρχείου, μετέβη εις την βάσιν της Σούδας, δια να «εγκαινιάση» ένα αμερικανικόν αεροπλανοφόρον. Ας μη επαναλάβωμεν τα όσα έγραψεν ο Ο.Τ. δια την παρουσίαν της κ. Ελισάβετ Προδρόμου, η οποία έχει συνεργασθή με την CIA, ούτε ότι χρήματα και προσωπικόν ήλθαν από τας ΗΠΑ προκειμένου να διεξαχθή η Σύναξις. Να σημειώσωμεν όμως ότι εκ των δύο οι οποίοι έκαναν «κουμάντο», δηλ. Σεβ. Περγάμου και Σεβ. Γαλλίας, εις τον δεύτερον έχουν υποσχεθή, συμφώνως προς πληροφορίας του Ο.Τ., την θέσιν του Σεβ. Αμερικής, ενώ αναμένεται εις την Γαλλίαν να μετακινηθή κατά πάσαν πιθανότητα ο Σεβ. Προικοννήσου.
Εκκλησία της Ελλάδος: Η Κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επεθύμει την διευθέτησιν του χρέους, δια το οποίον όχι τυχαίως το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον των ΗΠΑ είχεν εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την βιωσιμότητά του. Με τον πλέον επίσημον τρόπον συμμετείχεν η πολιτική ηγεσία εις την διοργάνωσιν της Συνάξεως, ενώ όλον το προηγούμενον διάστημα ο ίδιος ο Υφ. Εξωτερικών είχεν αναλάβει προσωπικώς ο,τι άλυτον αφεώρα εις αυτήν… Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πιστεύει εις μίαν ριζικήν διαφοροποίησιν προς τον Πατριάρχην Βαρθολομαίον, γνωρίζει όμως ότι ίσως η Κυβέρνησις πιεσθή υπό των ΗΠΑ δια στήριξιν του κ. Βαρθολομαίου με πιθανήν κατάληξιν την πτώσιν του Ιερωνύμου, κατά παρόμοιον τρόπον όταν υπήρξε διένεξις Χριστοδούλου – Βαρθολομαίου, δι’ αυτό και μετέβη εις Κρήτην. Κατά την γνώμην μας ούτε αι ΗΠΑ ούτε η Ελληνική Κυβέρνησις πρόκειται ποτέ να στηρίξη τον Πατριάρχην απλώς τον χρησιμοποιούν, όπως και τον μασώνον Αθηναγόραν, τον οποίον εγκαθίδρυσεν η Αμερική, δια να οδηγηθώμεν τελικώς εις τον ξεριζωμόν του Ελληνισμού το 1955.
Εκκλησία της Κύπρου: Ο κ. Ν. Αναστασιάδης είχε πολλούς λόγους, δια να πιέση τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου. Φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς να κλείση το Κυπριακόν, ακόμη και αν χρειασθή να αποξενωθή από τας αρχάς του, δια το οποίον απαιτείται η συγκατάθεσις των ΗΠΑ. Η συμμετοχή του Αρχ. Κύπρου εις την αμερικανοκίνητον Σύναξιν ήτο ένδειξις ότι η πολιτική της Κύπρου τάσσεται εις το φιλοαμερικανικόν πλευρόν. Δι’ αυτό τώρα και ο Αρχ. Κύπρου εκφράζει με παρρησίαν την αντίθεσίν του προς τας διαβλεπομένας πολιτικάς αποφάσεις, διότι εκείνος έπραξε το καθήκον του, όταν έπρεπε…
Εκκλησία της Αλβανίας: Είναι γνωστόν ότι ο Αρχ. Αλβανίας έχει παντού διασυνδέσεις και ιδιαιτέρως δεσμούς με την Αμερικήν, από την οποίαν έλαβε χρηματοδότησιν δι’ όλον το ανοικοδομητικόν έργον, που επιτελεί εις την Αλβανίαν. Αι οικουμενιστικαί του θέσεις είναι πασίγνωστοι καθώς όχι μόνον υπεστήριξε τον διαθρησκειακόν γάμον εις την τελευταίαν προσυνοδικήν εις Σαμπεζύ (Ιανουάριος 2016), ως απεκάλυψεν ο Ο.Τ., αλλά και εις το Κολυμβάρι εδήλωσεν άνευ δισταγμού: «τι είναι σχίσμα; ορίστε αν πάρουμε ένα ράσο και το σχίσουμε εις τα δύο αυτό είναι! Έχουμε ράσο και εδώ και εκεί» άρα Εκκλησία και εις τους Ορθοδόξους και εις τους Παπικούς! Η στάσις του αυτή είναι πλήρης συμπόρευσις με την επιθυμίαν της πολιτικής ηγεσίας της Αλβανίας δια καλάς σχέσεις με το Βατικανόν, το οποίον έχει «βάσεις» εις αυτήν, και αποτελεί προϋπόθεσιν δια την επιδιωκομένην ένταξιν της Αλβανίας εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν.
Εκκλησία της Ρουμανίας: Η κυβέρνησις της Ρουμανίας επιθυμεί να είναι εις την πλευράν του ΝΑΤΟ γεγονός γνωστόν με μεγαλυτέραν απόδειξιν την εγκατάστασιν πυραύλων προ ετών εις τα βόρεια της χώρας, την οποίαν είχε καταγγείλει ο Πρόεδρος της Ρωσίας. Βεβαίως τώρα με την εγκατάστασιν εις τον Λευκόν Οίκον του Donald Trump πιθανώς θα αποφευχθή η σύγκρουσις ΗΠΑ – Ρωσίας. Όσον αφορά εις τον Πατριάρχην Ρουμανίας είναι ελεγχόμενος από τον Πατριάρχην Κων/πόλεως ως διεφάνη εις το Κολυμβάρι καθώς ενώ προέτεινεν εντός της Συνάξεως διάφορα ο Κωνσταντινουπόλεως τον επίεζε με άλλους τρόπους, ώστε τελικώς να αποσύρη τας προτάσεις, λέγων προς αυτόν με νόημα «ναι Άγιε Ρουμανίας, αλλά ενθυμείσθε εις την Γενεύην…».
Εκκλησία της Σερβίας: Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1999 είναι υποτελής και φοβισμένη χώρα έναντι των Ευρωπαίων. Συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις… Βεβαίως, ακόμη και εις αυτήν την κατάστασιν εις το κείμενον δια τας διαχριστιανικάς σχέσεις, δια το οποίον είχαν εγερθή αι περισσότεραι ενστάσεις, σχεδόν ολόκληρος η αντιπροσωπία δεν υπέγραψε! Είχον προειδοποιήσει άλλωστε ότι θα μεταβούν μεν εις την Σύναξιν, διότι είδον ότι τελικώς αυτή θα επραγματοποιείτο, όμως θα απεχώρουν ανά πάσαν στιγμήν, αν δεν συνεφώνουν. Ενώ λοιπόν αρχικώς απουσίασαν τέσσερα Πατριαρχεία, με την μη υπογραφήν του τελευταίου κειμένου ήτο ως αν να απεχώρησαν και οι Σέρβοι, και έγιναν έτσι πέντε τα Πατριαρχεία που τελικώς δεν μετείχαν.
Εκκλησία Πολωνίας: Η Πολωνία ελέγχεται από τους Αμερικανούς και είναι γνωστόν το αντιρωσικόν πνεύμα που επικρατεί. Πάντως και ο ίδιος ο Πολωνίας εδήλωσεν εις την Σύναξιν ότι εις την χώραν του τελεί μεικτούς γάμους και εν συνεχεία κοινωνεί τους νεονύμφους και γίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπον Ορθόδοξοι!
Εκκλησία Τσεχίας-Σλοβακίας: Η προσέλευσίς της ήτο προϊόν συναλλαγής. Κατά την σύγκρουσίν του με το Φανάρι ο κ. Ραστισλάβ είχε τύχει της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ρωσίας. Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως, δια να μη τον στρέψη μόνιμα ως δορυφόρον της Ρωσίας ηναγκάσθη να τον ανεγνωρίση, δι’ αυτό η προσέλευσίς του εις την Κρήτην ήτο ένδειξις «καλής θελήσεως» εκ μέρους του κ. Ραστισλάβ, ώστε να μη υπάρξουν μελλοντικαί αμφισβητήσεις.
Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων: Εδέχθησαν πιέσεις από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν καθώς εξαρτώνται πλήρως από τας Αθήνας.
Πατριαρχείον Μόσχας: Εδέχθη πιέσεις και από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν καθώς αυτή απέστειλε τον Υφ. Εξωτερικών, δια να πείση τον Μόσχας. Ο Μόσχας δεν προσήλθεν όχι δια οικουμενιστικούς λόγους, καθώς ήδη εις την Αβάνα προχώρησε δια πρώτην φοράν εις την Ιστορίαν του Πατριαρχείου του εις συνεργασίαν με τον Πάπαν, αλλά διότι έλαβεν εντολήν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αρχικώς ο Μόσχας προσεπάθει να αποσπάση εκ του Κωνσταντινουπόλεως υπόσχεσιν ότι δεν θα ανακηρυχθή η Ουκρανία αυτοκέφαλος, κάτι το οποίον θα είχε πολιτικάς προεκτάσεις. Αφού την έλαβεν, υπεσχέθη ότι θα συμμετάσχη εις το Κολυμβάρι. Ο Πούτιν, ο οποίος παίζει τρισδιάστατον σκάκι, διαβλέπων ότι όλη η Σύναξις ήτο υπό την σκέπην των ΗΠΑ έδωσεν εντολήν εις τον Μόσχας να μη μεταβή. Δεν είναι τυχαίον ότι μετά τας διεργασίας εις Κολυμβάρι ήλθεν αίτημα της πολιτικής ηγεσίας της Ουκρανίας προς το Φανάρι δια την αναγνώρισιν της αυτοκεφαλίας, το οποίον εκκρεμεί ακόμη, και θα εκκρεμή όσον η Εκκλησία της Ρωσίας αφήνει εις εκκρεμότητα το ζήτημα του Κολυμβαρίου.
Πατριαρχείον Αντιοχείας: Προφανώς αποτελεί την μόνην βάσιν του Πούτιν δια την Συρίαν και εις συνδυασμόν με τη σχέσιν του με τον Άσαντ  ωδηγήθη εις το να μη λάβη μέρος εις την Σύναξιν.
Πατριαρχείον Γεωργίας: Παρά την πολεμικήν σύγκρουσιν της Γεωργίας εις το παρελθόν με την Ρωσίαν, ακόμη εξαρτάται από αυτήν καθώς αι υπόλοιποι εγγύς εις αυτήν χώραι δεν διάκεινται φιλικώς και δεν είναι Ορθόδοξοι. Κατ’ αυτόν τον τρόπον αι όντως Ορθόδοξοι απόψεις του Πατριάρχου, ο οποίος ήτο ο μόνος που εξ αρχής δεν υπέγραψεν ούτε τον κανονισμόν συγκλήσεως, συνέπεσαν με την πολιτικήν κατεύθυνσιν.
Πατριαρχείον Βουλγαρίας: Είναι γνωστόν ότι η Ιεραχία είναι μοιρασμένη εις δύο τάσεις την φιλοελληνικήν και την φιλορωσικήν. Επεκράτησεν η ρωσική, μετά και από αλλεπαλλήλους επαφάς και επισκέψεις του Μόσχας αλλά και του Σεβ. Βολοκολάμσκ, καθώς ο Πούτιν γνωρίζει πολύ καλά ποίους Επισκόπους ελέγχει ο Μόσχας εις την Βουλγαρίαν.
Θα συνεχισθή ο διασυρμός της Ορθοδοξίας;
Οι Άγγλοι εψήφισαν BREXIT μη πειθαρχούντες εις τα παγκόσμια κέντρα εξουσίας. Οι Αμερικανοί επέλεξαν Donald Trump και όχι το βαθύ κράτος της κ. Χίλαρι Κλίντον. Οι Κύπριοι είχαν απορρίψει το επαίσχυντον σχέδιον Ανάν παρά τας αφορήτους διεθνείς πιέσεις. Η Ιεραρχία θα πειθαρχήση εις τα ξένα πολιτικά κέντρα; Θα υποτάξη εαυτήν εις τον Σεβ. Περγάμου και τον Σεβ. Γαλλίας, κηδεμόνων της Συνάξεως του Κολυμβαρίου αλλά αιχμαλώτων του αμερικανικού… ονείρου, καθ’ ην στιγμήν διανύομεν το ελληνορωσικόν έτος φιλίας; Μη γένοιτο!
Κι αν όλοι υποταχθούν, η αλήθεια όμως δεν υποτάσσεται. «Ουχ υπερισχύουσιν οι άνθρωποι, την γην και την θάλασσαν κατακρατούντες και πάντα τα εν αυτοίς;… η αλήθεια μεγάλη και ισχυροτέρα παρά πάντα… η δε αλήθεια μένει και ισχύει εις τον αιώνα και ζη και κρατεί εις τον αιώνα του αιώνος και ουκ έστι παρ  αὐτὴν λαμβάνειν πρόσωπα, ουδέ διάφορα, αλλά τα δίκαια ποιεί από πάντων των αδίκων και πονηρών… και αυτή η ισχύς και το βασίλειον και η εξουσία και η μεγαλειότης πάντων των αιώνων. Ευλογητός ο Θεός της αληθείας. και εσιώπησε του λαλείν· και πας ο λαός τότε εφώνησε, και τότε είπον· μεγάλη η αλήθεια και υπερισχύει.» (Α´  Έσδρας δ ,2,35,38,40).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου