Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Οἱ νηστεῖες καί οἱ καταλύσεις τῆς Ἐκκλησίας μας


Νηστεία εἶναι ἡ λήψη «ξηράς τροφῆς» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ἤ κρασί, μία φορά τήν ἡμέρα, καί μάλιστα τήν ἐνάτη ὥρα (γύρω στίς 3 μ.μ.). Λήψη τροφῆς, ἔστω καί μόνο ψωμιοῦ, περισσότερο από μια φορά την ημέρα λέγεται λύση νηστείας.

Ἄν φᾶμε καί λάδι ἤ πιοῦμε κρασί, τότε κάνουμε κατάλυση νηστείας. Οἱ κατηγορίες καταλύσεως τῆς νηστείας εἶναι τέσσερις: 
α) Κατάλυση «εἰς πάντα», 
β) κατάλυση αύγῶν και γαλακτοκομικών προϊόντων, γ) κατάλυση «ἰχθύος» καί 
δ) κατάλυση «οἴνου καί ἐλαίου».
Πρέπει νά σημειωθεῖ, πάντως, ὅτι, παρά τή θέσπιση συγκεκριμένωνἡμερῶν καί περιόδων νηστείας ἀπό τήν Ἐκκλησία μας «ἀκρίβεια», ἡρύθμιση τοῦ θέματος γιά κάθε χριστιανό ξεχωριστά ἀφήνεται στή διάκριση τῶν Πνευματικῶν Πατέρων, πού ἐνεργοῦν κάποτε μέ συγκατάβαση «οίκονομία» στήν άδυναμία τοῦ ἀνθρώπου, καί μέ γνώμονα πάντα τό συμφέρον κάθε ψυχῆς.


Α. «Διατεταγμένες» νηστεῖες είναι οἱ ἑξῆς: 1) Τῆς Τετάρτης καί τῆς Παρασκευῆς: Ξηροφαγία.
2) Τς Μεγάλης Τεσσαρακοστς, πό τήν Καθαρά Δευτέρα μέχρι τό Σάββατο το Λαζάρου: Ξηροφαγία (κτός πό Σάββατα καί Κυριακές, πότε πιτρέπονται λάδι καί κρασί).
3) Τς Μεγάλης βδομάδος: Ξηροφαγία.
4) Τν γίων ποστόλων, πό τή Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τνγίων Πάντων μέχρι τίις 28 ουνίου: ποχή πό κρέας, γαλακτερά καί αγά. πιτρέπεται τό ψάρι (πλήν, φυσικά, Τετάρτης καίι Παρασκευς).
5) Το Δεκαπενταυγούστου, πό τήν 1 μέχρι τίς 14 Αγούστου: Ξηροφαγία (κτός πό Σάββατα καί Κυριακές, πότε πιτρέπονται λάδι καί κρασί, καί τς Μεταμορφώσεως, πού καταλύεται ψάρι).
6) Τν Χριστουγέννων, πό τίς 15 Νοεμβρίου μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου:
α) πό τίις 15 Νοεμβρίου μέχρι τίις 17 Δεκεμβρίου πέχουμε πό κρέας, γαλακτερά καί αγά, ν καταλύουμε τό ψάρι (πλήν Τετάρτης καί Παρασκευς).
β) πό τίς 18 μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου γίνεται κατάλυση μόνο σέ λάδι καί κρασί (πάντοτε πλήν Τετάρτης καί Παρασκευς).

Σημείωση: Ο παραπάνω νηστεες πρέπει νά συνδυάζονται πάντοτε μέ τόν παρακάτω πίνακα (Γ), που βρίσκονται ο μέρες καταλύσεως.

Β. Κατάλυση νηστείας (καί τίς Τετάρτες καί Παρασκευές)πιτρέπεται στίς ξς περιπτώσεις:
1) πό τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 4 ανουαρίου («Δωδεκαήμερο»): «ες πάντα».
2) Τήν πρώτη βδομάδα το Τριωδίου (πό τήν Κυριακή τοΤελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τήν Κυριακή το σώτου): «Ες πάντα».
3) Τήν τρίτη βδομάδα το Τριωδίου (πό τή Δευτέρα τνπόκρεω μέχρι τήν Κυριακή τς Τυροφάγου): Κατάλυση σέ ψάρια, γαλακτοκομικά καί αγά (δέν πιτρέπεται τό κρέας) λες τίςμέρες.
4) Τήν βδομάδα τς Διακαινησίμου (πό τήν Κυριακή το Πάσχα μέχρι τήν Κυριακή το Θωμ): «Ες πάντα».
5) Τήν βδομάδα το γίου Πνεύματος (πό τήν Κυριακή τς Πεντηκοστς μέχρι τήν Κυριακή τν γίων Πάντων): «Ες πάντα».
6) Τήν περίοδο το Πεντηκοσταρίου (πό τήν Κυριακή το Θωμμέχρι τήν Κυριακή τς Πεντηκοστς) μπορε, κατά μία κδοχή, νά γίνεται κατάλυση λαίου τίις Τετάρτες καί Παρασκευές. πιπλέον,πιτρέπεται κατάλυση «χθύος» τήν Τετάρτη τς Μεσοπεντηκοστς καί τήν Τετάρτη τς ποδόσεως το Πάσχα.


Γ. Πίνακας τν κινήτων ορτν µέ κατάλυση νηστείας.

Κατάλυσις
ανουάριος 
1 Περιτοµή Ι. Χριστού, Μ. Βασιλείου Εις πάντα
5 Παραµονή Θεοφανείων Νηστεία
6 Τα Άγια Θεοφάνεια Εις πάντα
7 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόµου Ιχθύος
11 Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου Οίν. και ελ.
16 Προσκύνησις αλύσεως απ. Πέτρου »
17 Αντωνίου του Μεγάλου »
18 Αθανασίου και Κυρίλλου πατρ. Αλεξανδρείας »
20 Ευθυµίου του Μεγάλου »
22 Τιμοθέου Αποστόλου, Αναστασίου Πέρσου »
25 Γρηγορίου του Θεολόγου »
27 Ανακομιδή λειψ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου »
30 Των Τριών Ιεραρχών »

Φεβρουάριος 
2 Υπαπαντή Ιησού Χριστού Ιχθύος
8 Θεοδώρου του Στρατηλάτου Οίν. και ελ.
10 Χαραλάμπους Ιεροµάρτυρος »
11 Βλασίου Ιεροµάρτυρος »
17 Θεοδώρου του Τήρωνος »
24 Α’ και Β’ εύρεσις Κεφαλής του Προδρόµου »

Μάρτιος 
9 Των εν Σεβαστεία αγίων 40 Μαρτύρων Οίν. και ελ.
25 Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ιχθύος
26 Σύναξις Αρχαγγέλου Γαβριήλ Οίν. και ελ.

πρίλιος 
23 Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Οίν. και ελ.
25 Μάρκου αποστόλου και ευαγγελιστού »
30 Ιακώβου αποστόλου »

Μάιος 
2 Ανακομιδή λειψ. Αθανασίου του Μεγάλου Οίν. και ελ.
8 Ιωάννου του Θεολόγου »
15 Παχωµίου του Μεγάλου, Αχιλλίου Λαρίσης »
21 Κωνσταντίνου και Ελένης Ισαποστ. »
25 Γ’ εύρεσις της Κεφαλής του Προδρόµου »

ούνιος 
8 Ανακομιδή λειψ. Θεοδώρου του Στρατηλάτου Οίν. και ελ.
11 Βαρθολομαίου και Βαρνάβα αποστόλων »
24 Γενέθλιον Ιωάννου του Προδρόµου Ιχθύος
29 Πέτρου και Παύλου αποστόλων »
30 Η Σύναξις των Δώδεκα Αποστόλων Οίν. και ελ.

ούλιος 
1 Κοσµά και Δαµιανού των Αναργύρων Οίν. και ελ.
2 Κατάθεσιςεσθήτος της Θεοτόκου »
17 Μαρίνης µεγαλοµάρτυρος »
20 Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου »
22 Μαρίας της Μαγδαληνής »
25 Κοίµησις αγίας Άννης »
26 Παρασκευής οσιοµ., Ερµολάουιεροµ. »
27 Παντελεήμονος µεγαλοµάρτυρος »

Αὔγουστος 
6 Μεταµόρφωσις του Σωτήρος Ιχθύος
15 Κοίµησις της Θεοτόκου »
29 Αποτοµή Τιµ. Κεφαλής του Προδρόµου Νηστεία
31 ΚατάθεσιςΤιµίας Ζώνης της Θεοτόκου Οίν. και ελ.

Σεπτέμβριος 
1 Αρχή της Ινδίκτου, ΣυµεώνΣτυλίτου Οίν. και ελ.
6 Ανάµνησις του εν Χώναιςθαύµ. αρχ. Μιχαήλ »
8 Γενέθλιον της Θεοτόκου Ιχθύος
9 Ιωακείμ και ΆννηςΘεοπατόρων Οίν. και ελ.
13 Εγκαίνια Ναού Αναστάσεως, Κορνηλίου εκατ. »
14 Ύψωσις του Τιµίου Σταυρού Νηστεία
20 Ευσταθίου µεγαλοµάρτυρος και των συν αυτώ Οίν. και ελ.
23 Σύλληψις Ιωάννου του Προδρόµου »
26 Μετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου »

κτώβριος 
6 Θωµά αποστόλου Οίν. και ελ.
18 Λουκά αποστόλου και ευαγγελιστού »
23 Ιακώβου του Αδελφοθέου »
26 Δημητρίου του Μυροβλύτου »

Νοέμβριος 
1 Κοσµά και Δαµιανού των Αναργύρων Οίν. και ελ.
8 Σύναξις Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ »
12 Ιωάννου του Ελεήµονος »
13 Ιωάννου του Χρυσοστόμου »
14 Φιλίππου αποστόλου Ιχθύος
16 Ματθαίου αποστόλου και ευαγγελιστού Οίν. και ελ.
21 Εισόδια της Θεοτόκου Ιχθύος
25 Αικατερίνης µεγαλοµάρτυρος Οίν. και ελ.
30 Ανδρέου του Πρωτοκλήτου »

Δεκέμβριος 
4 Βαρβάρας µεγαλοµ., Ιωάννου Δαμασκηνού Οίν. και ελ.
5 Σάββα του ηγιασµένου »
6 Νικολάου επισκόπου Μύρων »
9 Σύλληψις αγίας ΘεοπροµήτοροςΆννης »
12 Σπυρίδωνος Τριµυθούντος του θαυματουργού »
15 Ελευθερίου ιεροµάρτυρος »
17 Δανιήλ προφήτου, Διονυσίου Αιγίνης »
20 Ιγνατίου του Θεοφόρου »
25 Γέννησις Ιησού Χριστού Εις πάντα
26 Σύναξις της Θεοτόκου »
27 Στεφάνου του Πρωτοµάρτυρος »

ΠΗΓΗ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ “Η ΝΗΣΤΕΙΑ”
γίου Βασιλείου το Μεγάλου
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

πηγή:  http://hristospanagia3.blogspot.gr- http://makkavaios.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου