Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

Τό προσυνοδικό κείμενο περί "ἑνότητας", τό συνοδικό λογότυπο περί "ἑνότητας", ἡ πλανεμένη "ἑνότητα" καί ἡ ἀληθινή ἑνότητα πού σᾶς κρύβουν!!!


Προσέξτε πῶς τό λογότυπο τῆς ἐπερχομένης Συνόδου: 
"He called all to unity" (κατά τό: "ἵνα ὦσιν ἕν")  

παραπλανᾶ πρός παναιρετική "ἑνότητα", ὅταν ἡ φράση εἶναι ἀποκομμένηαύθαιρέτως ἀπό τήν εὐαγγελική συνάφεια μέ τήν ὁποία γειτνιάζει καί κυρίως...ὅταν "συνοδεύεται" ἀπό ἀντορθόδοξα θέματα, φρονήματα καί συμπεριφορές!  
Τό προσυνοδικό κείμενο πού ψηφίσθηκε θέτει ὡς ἕνα ἀπό τά πιό κυρίαρχα, ἀλλά καί πιό πονηρά καί ἄκρως ἐπικίνδυνα θέματα στήν ἐπερχόμενη Σύνοδο τῆς συμφορᾶς, πού εἶναι:
"Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο"!... 
Δηλαδή μέ τίς αἱρέσεις, γιά νά λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους.

Ἤδη καί μόνο ἀπό αὐτήν τήν παρατήρηση, ἄν κάνουμε λίγη ἁπλή θεολογική ἀριθμητική, βλέπουμε τόν συνδυασμό: 
"ἵνα ὦσιν ἕν" + "ὑπόλοιπος χριστιανικός κόσμος".
Ξεκάθαρο τό μήνυμα καί ὁ σκοπός τῆς Συνόδου: 
=Η ΕΝΩΣΗ μέ τούς αἱρετικούς! 

Ἄς ἀναπτύξουμε, ὅμως, τό θέμα βαθύτερα θεολογικά: 


Ὄντως, ὁ Κύριος εἶπε: "ἵνα ὦσιν ἕν", δηλαδή "γιά νά γίνουν ἕνα", ἀλλά ὄχι ἀπροϋπόθετα μέ τόν κάθε καρυδιᾶς καρύδι αἱρετικό.
Δεῖτε τί εἶπε ὁλοκληρωμένα ὡς προϋπόθεση ἑνότητας καί προσέξτε ἰδιαιτέρως τίς ὑπογραμμίσεις:
 "Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, 
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,


 ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, 


ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 
  καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς
ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν,
ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν,
 καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας 
καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.  
 πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, 
θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾿ ἐμοῦ
ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι
ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω
ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας· 
καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω,
 ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς". 
(Κατά Ἰωά. 17, 20-26)
Ρωτοῦμε βάσει τῶν ὑπογραμμίσεων:
1. Οἱ αἱρετικοί πιστεύουν μέ εὐαγγελική ἀκρίβεια καί συνέπεια διά τοῦ λόγου τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Ἱερῶν Ἀποστολικῶν Κανόνων τους στόν Χριστό;
2.  Οἱ αἱρετικοί εἶναι "ἕνα" μέ τόν Χριστό ὅπως καί ὁ Υἱός εἶναι "ἕνα" μέ τόν Πατέρα Του, μή τηρώντας τίς ἐντολές Του καί τούς Κανόνες τῶν Ἀποστόλων Του;
3.  Οἱ αἱρετικοί πού δέν πιστεύουν ὀρθῶς σέβονται τήν δόξα τοῦ Θεοῦ Πατρός πού εἶναι "ἕνα" μέ τόν Υἱό καί μποροῦν νά γίνουν "ἕνα" μέ τόν Θεό καί μέ τόν κάθε πιστό πού εἶναι μέτοχος τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ὡς πιστεύων ὀρθῶς καί ὡς τηρῶν τάς ἐντολάς Του;
4. Οἱ αἱρετικοί ὡς ἀποκομμένα αὐτοβούλως ξερά κλήματα ἐκ τῆς Ἀμπέλου τῆς Ζωῆς, δηλαδή τῆς Ζώσης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μποροῦν νά εἶναι "τετελειωμένοι";
5. Οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά εἶναι ὅπου εἶναι καί ὁ Χριστός, ἀφοῦ δέν τηροῦν τίς ἐντολές Του καί δέν ὑπακοῦν στούς Ἱερούς Κανόνες τῶν Ἁγίων Του, καί ἐνῶ ὁ Χριστός εἶπε· "ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με" (Ἰωά. 14, 21);
6. Οἱ αἱρετικοί γνωρίζουν τόν Ἀληθινό Θεό καί μποροῦν νά μετέχουν στήν Ἄκτιστη Δόξα Του καί νά τήν θεωροῦν, ὅταν μάλιστα δέν πιστεύουν στήν Ἄκτιστη Χάρη, ἀλλά στήν κτιστή..., ὅπως οἱ παπικοί, οἱ προτεστάντες καί ὄχι μόνο αὐτοί;
7.  Οἱ αἱρετικοί μέ τά κοσμικά ἀνθρώπινα ἀλλοιωμένα δόγματά τους (ὄχι τά θεϊκά, ὀρθά καί τέλεια) μποροῦν νά γνωρίσουν τόν Θεό καί τόν Υἱό Του Χριστό πού μᾶς ἀπέστειλε, ὅσο ἐμμένουν στίς κακοδοξίες τους, ἤ γίνονται ἕνα μέ τόν κάθε Ἀντίχριστο πού κι αὐτός πηγαίνει κόντρα στίς ἐντολές τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ;
8. Ὁ Χριστός γνωρίζει τό ὄνομά Του στούς αἱρετικούς ἀφοῦ δέν ἐπιθυμοῦν νά Τόν γνωρίσουν ἐν ἀληθείᾳ καί οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά Τόν ἀγαπήσουν καί νά μείνουν στήν ἀγάπη Του, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀγαποῦν τίς κακοδοξίες τους καί τήν διαστρεβλωμένη εἰκόνα πού "δημιουργοῦν" βλασφήμως γιά τόν ἴδιο τους τόνΔημιουργό; 
9. Οἱ αἱρετικοί μποροῦν νά ἐπικαλοῦνται "ἀγάπες" καί "ἑνότητες", ἐνῶ δέν γνωρίζουν τόν Ἀληθινό Θεό, καί ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός λέει ξεκάθαρα πώς μόνο σέ αὐτούς πού γνωρίζουν τόν Πατέρα καί πού ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τούς Τόν γνωρίζει μποροῦν νά γίνουν "ἕνα";

"καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω,
 ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς"
  

Συμπέρασμα καί ταυτόχρονα Πνευματική Συνταγή:
Μελετᾶτε τήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες ταπεινά προσευχόμενοι, γιά νά μήν σᾶς πλανοῦν, γιά νά μήν σᾶς πιάνουν κορόιδα καί γιά νά μήν βρίσκεσθε σέ  ἐφάμαρτο ὕπνο. Εἶναι ἐντολές!
Ὁ Κύριος δέν εἶπε τυχαῖα: "ἐρευνᾶτε τάς γραφάς" (Ἰωά. 5, 39), οὔτε εἶπε τυχαῖα:«γνώσεσθε τὴν Ἀλήθειαν, καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η´ 32), οὔτε εἶπε τυχαῖα: "γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν"(Ματθ. 26, 41).  
Ἄν δέν τά κάνουμε αὐτά εἶμαστε πνευματικά χρεωκοπημένοι τῇ Πίστει ἐκ προοιμίου καί ἕρμαια τοῦ κάθε πονηροῦ καί τοῦ κάθε κακόφρονος πρός ἀπώλειαν!
Μή γένοιτο. Ἀμήν καί τῷ Θεῷ δόξα!  

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου τό:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου