Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ


Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πύλην ᾍδου μόνος
Λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τῆς νίκης σκῦλα.

Βιογραφία
Οι γυναίκες οι οποίες παραβρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, στον ενταφιασμό του Κυρίου, δηλαδή η Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες, όταν επέστρεψαν από το Γολγοθά στην πόλη, ετοίμασαν αρώματα και μύρα για να αλείψουν το σώμα του Ιησού· και την επομένη μέρα απείχαν από κάθε δραστηριότητα λόγω της αργίας του Σαββάτου. Κατά το βαθύ όρθρο, όμως, της Κυριακής, η οποία ονομάζεται από τους Ευαγγελιστές «πρώτη Σαββάτου» και «μια Σαββάτων», δηλαδή πρώτη μέρα της εβδομάδος, μετά από τριάντα έξι σχεδόν ώρες από τη νέκρωση του ζωοδότη Λυτρωτή, έρχονται με νεκρώσιμα αρώματα στον τάφο. Και ενώ σκέπτονταν τη δυσκολία της αποκυλίσεως του λίθου από την είσοδο του τάφου γίνεται σεισμός φοβερός· και Άγγελος με αστραπηφόρα όψη και χιονόφωτη στολή, αφού αποκύλισε το λίθο και κάθισε πάνω σ’ αυτόν, έκανε τους φύλακες να τρομάξουν και τους έτρεψε σε φυγή. Οι γυναίκες, στο μεταξύ, αφού μπήκαν στον τάφο και δε βρήκαν το σώμα του Ιησού, βλέπουν δυο Αγγέλους λευκοφορεμένους, με αντρική μορφή, οι οποίοι αφού τους φανέρωσαν την ανάσταση του Σωτήρα, τις στέλνουν για να αναγγείλουν στους μαθητές την χαρούμενη είδηση. Σε μικρό χρονικό διάστημα φθάνουν στον τάφο ο Πέτρος με τον Ιωάννη, αφού έμαθαν τι έγινε από τη Μαρία τη Μαγδαληνή, όπως ήδη ειπώθηκε, αλλά μπαίνοντας μέσα βρίσκουν μόνο τα σάβανα. Γι’ αυτό ανέρχονται όλοι στη πόλη με χαρά, κήρυκες της ανάστασης του Χριστού, τον οποίον και είδαν πραγματικά ζωντανό πέντε φορές κατά τη σημερινή γιορτή.

Αυτή την χαρμόσυνο Ανάσταση γιορτάζοντας σήμερα ασπαζόμαστε μεταξύ μας τον εν Χριστώ ασπασμό, δείχνοντας με τον τρόπο αυτό τη διακοπή της πρώτης έχθρας ανάμεσα σ’ εμάς και το Θεό και τη διαλλαγή του Θεού προς εμάς για άλλη μια φορά, διαλλαγή που έγινε φανερή με το πάθος του Σωτήρος. Και η εορτή ονομάζεται Πάσχα, έχοντας έτσι το ίδιο όνομα με το Πάσχα των Εβραίων, το οποίο, στη γλώσσα τους σημαίνει διάβαση• διότι ο παθών και αναστάς Ιησούς μας διεβίβασε από την κατάρα του Αδάμ και τη δουλεία του διαβόλου στην ελευθερία και μακαριότητα. Και αυτή η μέρα της εβδομάδος, κατά την οποία έγινε η Ανάσταση του Χριστού, η οποία είναι η πρώτη από τις υπόλοιπες μέρες, επειδή, αφιερώθηκε στην τιμή του Κυρίου ονομάστηκε από το όνομα Του Κυριακή, και σ’ αυτή μετατέθηκε από τους Αποστόλους η αργία και η ανάπαυση της εορτής του Σαββάτου του παλαιού νόμου.

Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος πλ. α'
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ'
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἅδου καθεῖλες τὴν δύναμιν· καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.

Ὁ Οἶκος
Τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντα ποτὲ ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας ἐβόων· Ὦ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον· σάρκα ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι· ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα, τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ᾿ ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ· καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν· Ὦ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.Οπτικοακουστικό Υλικό
media
Ακούστε το απολυτίκιο!Αγιογραφίες / Φωτογραφίες
Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (http://www.panagialarisis.gr)
Ανάσταση του Κυρίου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (http://www.panagialarisis.gr)

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου - Μεγάλο Μετέωρο, 1483 μ.Χ.
Ανάσταση του Κυρίου - Μεγάλο Μετέωρο, 1483 μ.Χ.

Ανάσταση του Κυρίου - Πρωτάτο Αγίου Όρους, 1290 μ.Χ.
Ανάσταση του Κυρίου - Πρωτάτο Αγίου Όρους, 1290 μ.Χ.

Ανάσταση του Κυρίου - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου
Ανάσταση του Κυρίου - Εικόνα από το Aγιογραφείο της Μονής Βατοπαιδίου

Ανάσταση του Κυρίου - Φορητή εικόνα από τον Ναό της Αγίας Τριάδας στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους
Ανάσταση του Κυρίου - Φορητή εικόνα από τον Ναό της Αγίας Τριάδας στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους

Ανάσταση του Κυρίου - τέλη 17ου αιώνα μ.Χ.
Ανάσταση του Κυρίου - τέλη 17ου αιώνα μ.Χ.

Η Εις Άδου Κάθοδος
Η Εις Άδου Κάθοδος

Η Εις Άδου Κάθοδος - Μάρκος Μπαθάς (1498 - 1578 μ.Χ)
Η Εις Άδου Κάθοδος - Μάρκος Μπαθάς (1498 - 1578 μ.Χ)

Η Εις Άδου Κάθοδος - άγνωστος ζωγράφος από την Κωνσταντινούπολη, τέλη 14ου αιώνα μ.Χ.
Η Εις Άδου Κάθοδος - άγνωστος ζωγράφος από την Κωνσταντινούπολη, τέλη 14ου αιώνα μ.Χ.

Η Εις Άδου Κάθοδος - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)
Η Εις Άδου Κάθοδος - 1546 μ.Χ. - Mονή Σταυρονικήτα, Άγιον Όρος (Κρητική σχολή, Θεοφάνης ο Kρής)

Η Εις Άδου Κάθοδος - 1691 μ.Χ. - Mονή Kουτλουμουσίου, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος - 1691 μ.Χ. - Mονή Kουτλουμουσίου, Άγιον Όρος

Η Εις Άδου Κάθοδος - Eυαγγέλιο «δια χειρός Λουκά Oυγκροβλαχεί(ας)» και «Iακώβου ιερομονάχου του Σιμωνοπετρίτου» (Aσήμι, επίχρυσο) - 1629 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος - Eυαγγέλιο «δια χειρός Λουκά Oυγκροβλαχεί(ας)» και «Iακώβου ιερομονάχου του Σιμωνοπετρίτου» (Aσήμι, επίχρυσο) - 1629 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος

Η Εις Άδου Κάθοδος - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη
Η Εις Άδου Κάθοδος - Φανάρι, Κωνσταντινούπολη

Η Εις Άδου Κάθοδος - Kάλυμμα ευαγγελίου (έκδοση Φοίνικος, Bενετία 1848) - 1671 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος - Kάλυμμα ευαγγελίου (έκδοση Φοίνικος, Bενετία 1848) - 1671 μ.Χ. - Mονή Σίμωνος Πέτρας, Άγιον Όρος

Η Εις Άδου Κάθοδος (Eπίχρυσο εγκόλπιο - λειψανοθήκη) - 1507 - 1517 μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Η Εις Άδου Κάθοδος (Eπίχρυσο εγκόλπιο - λειψανοθήκη) - 1507 - 1517 μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος

Ανάσταση του Κυρίου (Eπένδυση στάχωσης Eυαγγελίου) - 14ος και 15ος αι. μ.Χ. (Kρητική σχολή) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος
Ανάσταση του Κυρίου (Eπένδυση στάχωσης Eυαγγελίου) - 14ος και 15ος αι. μ.Χ. (Kρητική σχολή) - Mονή Iβήρων, Άγιον Όρος

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου (ψηφιδωτό, Άγιος Μάρκος Βενετίας)
Ανάσταση του Κυρίου (ψηφιδωτό, Άγιος Μάρκος Βενετίας)

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)
Ανάσταση του Κυρίου - Χρωστήρας© (xrostiras.blogspot.com)

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Ανάσταση του Κυρίου - Σάββας Παντζαρίδης©
Ανάσταση του Κυρίου - Σάββας Παντζαρίδης©

Ανάσταση του Κυρίου - Μιχαήλ Χατζημιχαήλ© www.michaelhadjimichael.com
Ανάσταση του Κυρίου - Μιχαήλ Χατζημιχαήλ© www.michaelhadjimichael.com

Ανάσταση του Κυρίου
Ανάσταση του Κυρίου

Eπιγονάτιο με την Eις Άδου Kάθοδο - 15ος αι. μ.Χ. - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος
Eπιγονάτιο με την Eις Άδου Kάθοδο - 15ος αι. μ.Χ. - Mονή Διονυσίου, Άγιον Όρος


http://www.saint.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου