Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Κυριακή 12 Ιουνίου 2016

Ἡ συνειδητή ἀποφυγή τῶν λέξεων: "αἱρέσεις" καί "μετάνοια" ἀπό τίς συνοδικές καί διορθωτικές φράσεις ἀφήνουν ξεκάθαρα περιθώρια ἕνωσης! (Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου τῆς προτάσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου)


Αναρτήθηκε από: FOTIOS TRAVLOPANOS
Σέ συνέχεια τοῦ ἄρθρου μας:


σήμερα, σᾶς ἐπισημαίνουμε ἕνα πολύ λεπτό καί ἐπικίνδυνο σημεῖο, τόσο στήν φράση τῆς Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου:

"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀναγνωρίζει τήν ἱστορικήν ὕπαρξιν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν μή εὑρισκομένων ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς" (ἄρθρο 6), ὅσο καί στήν πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου ἀνασκευῆς τῆς φράσης σέ:
"Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία γνωρίζει ὅτι ταυτίζονται τά χαρισματικά καί τά κανονικά ὅριά της, καθώς ἐπίσης γνωρίζει ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλαι Χριστιανικαί Ὁμολογίαι, αἱ ὁποῖαιἀπεκόπησαν ἐξ αὐτῆς καί δέν εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ μετ' αὐτῆς"

Διαβάστε προσεκτικά τίς δύο φράσεις ξανά, καί θά διαπιστώσετε πώς τόσο στήν πρώτη, ὅσο καί στήν δεύτερη, ὑπάρχει ὁ ἴδιος ΚΙΝΔΥΝΟΣ νά προχωρήσουν οἱ Οἰκουμενιστές Συνοδικοί Ἱεράρχες σέ ΕΝΩΣΗ μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο", δηλαδή μέ τίς αἱρέσεις!

Πῶς μπορεῖ νά προκύψει αὐτό;
  • Πᾶμε πρῶτα στήν ἰσχύουσα συνοδική φράση, γιά νά δοῦμε ἀπό ποῦ μπορεῖ νά μπάζει ἡ βάρκα νερά.
Μποροῦν οἱ Συνοδικοί νά ἀποφασίσουν, ἔτσι ὅπως ἡ φράση συντάσσεται, πώς· 
ἐφόσον "ἀναγνωρίζουμε" τήν ἱστορική (δηλαδή ἀποδεδειγμένη...) ὕπαρξη τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν-Ὁμολογιῶν, γιατί εἴμαστε χωρισμένοι καί δέν ἑνωνόμαστε; Τί περιμένουμε μετά ἀπό τόσους αἰῶνες "ἱστορικῆς ὕπαρξης" καί δέν προχωρᾶμε καί σέ "συνύπαρξη";...

  • Πᾶμε κατά δεύτερον στήν ἀνασκευασμένη φράση ἐκ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ναυπάκτου κ.κ. Ἱεροθέου, γιά νά δοῦμε ἀπό ποῦ πάλι μπορεῖ νά μπάζει ἡ βάρκα νερά.
Μποροῦν καί πάλι οἱ Συνοδικοί νά ἀποφασίσουν, ἔτσι ὅπως ἡ δεύτερη φράση συντάσσεται πώς· 
Ἐφόσον γνωρίζουμε τίς ἄλλες Χριστιανικές Ὁμολογίες πού ἀπεκόπησαν ἀπό ἐμᾶς, καί δέν εὑρίσκονται ἐν κοινωνίᾳ μέ ἐμᾶς, γιατί δέν ἐρχόμαστε σέ κοινωνία καί ἕνωση ἀφοῦ κι αὐτοί εἶναι Χριστιανοί;

Ποῦ θέλουμε νά καταλήξουμε, γιά νά μήν σᾶς κουράζουμε:
Ἡ ἀποφυγή τῶν λέξεων "αἱρέσεις" καί "μετάνοια" (στούς αἱρετικούς) στίς δύο φράσεις (ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΟΔΙΚΗ), ἀφήνει τρύπα εἰσχωρήσεως "ἕνωσης"! Πόσο τυχαία εἶναι αὐτή ἡ ἐπιλεγμένη μυγιάγγιχτη καί μελιστάλαχτη ἀναφορά στίς αἱρέσεις μέ ἄλλους θετικούς ὅρους, σέ συνάρτηση μέ τό πῶς περνᾶ καί θά περάσει αὐτό στήν πλειοψηφία τῶν δογματικῶς ἀκατήχητων πιστῶν;

Ὅσο δέν κατονομάζονται οἱ αἱρέσεις μέ τό ὄνομα τους· ΑΙΡΕΣΗ, ἀλλά ὁρῶνται "καλοπροαίρετα" καί ἀποκαλοῦνται χειραγωγικῶς θετικῷ τῷ τρόπῳ... ὡς "χριστιανικἐς" "ἐκκλησίες" ἤ "ὁμολογίες" ἤ ὅ,τι ἄλλο, σαφῶς δέν τίθεται ὄχι μόνο θέμα καταδίκης τους, ἀλλά οὔτε κἄν μνήμης τῆς ἤδη ὑπαρχούσης καταδίκης τους (π.χ. τοῦ παπισμοῦ)!

Ὅσο ἐπίσης δέν χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη· ΜΕΤΑΝΟΙΑ σέ συνάρτηση μέ τόν ὅρο "αἱρέσεις", σαφῶς μπορεῖ νά δρομολογηθεῖ συνειδητῶς καί ἀνά πᾶσα χρονική στιγμή ἀπό τήν Σύνοδο καί μετά ὁ "ἐναγκαλισμός" μαζί μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο", μέ ἤ χωρίς συνοδική ἀπόφαση!
Οἱ δύο λέξεις καί δικλεῖδες ἀσφαλείας: ΑΙΡΕΣΕΙΣ καίΜΕΤΑΝΟΙΑ (στούς αἱρετικούς) ἀπό τίς ἐπίμαχες φράσεις ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ! Γιατί;...

Θά μᾶς ἐπιτρέψετε Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες μας, νά μήν θεωροῦμε "ἀθῶα" οὔτε τήν ἀρχική συνοδική φράση, οὔτε τήν προτεινόμενη "διορθωμένη" φράση, πολλῷ δέ μᾶλλον τήν συστηματική καί συνειδητή ἀποφυγή τῆς λέξεως· "αἱρέσεις" καί σέ συνδυασμό μέ τήν ἀποφυγή τῆς λέξεως· "μετάνοια" (στούς αἱρετικούς)!
Μόνο ἡ χρήση τῆς λέξεως· "αἱρέσεις" διασφαλίζει τίς φράσεις ἀπό τήν κακοδοξία, τίς πιθανόν πλανεμένες συνοδικές ἀποφάσεις καί τίς πιθανόν μετασυνοδικές ἐνέργειες μέ τίς "χριστιανικές ἐκκλησίες ἤ ὁμολογίες"..., καί μόνο ἡ χρήση τῆς λέξεως· "μετάνοια" διασφαλίζει ὅτι ἀναγνωρίζεται ἡ ὀρθή Πίστη ἀπό τήν κάθε κακοδοξία καί καθησυχάζει τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας πώς δέν τίθεται θέμα "ἕνωσης" μέ τούς ἀμετανόητους αἱρετικούς!

Ὅλα τά ὑπόλοιπα...εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ.  

Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχαι μας, εἶσθε πολύ εὐφυεῖς γιά νά εἶναι τυχαῖα ἐπιλογή ἡ ἀποφυγή τῆς λέξεως· "αἱρέσεις" καί σέ ὑποχρεωτική συνάρτηση μέ τήν λέξη· "μετάνοια" (στούς αἱρετικούς)!

Ἀποδεῖξτε μας ὅτι κάνουμε λάθος ἀνασκευάζοντας τίς ὅποιες ἐπίμαχες συνοδικές φράσεις μέ τούς ξεκάθαρους θεολογικούς ὅρους καί μέ τίς ὀρθές δογματικές προσεγγίσεις καί θά βάλουμε δημόσια καί ταπεινῶς εὐλόγησον.


Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, τό:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου