Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Κονίτσης Ανδρέας: Να βροντοφωνάξουμε για την Ένωση της Βορ. Ηπείρου με την Ελλάδα


Νὰ βροντοφωνάξουμε γιὰ τὴν Ἕνωση τῆς Βορ. Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἡ φωνή μας νὰ φθάσῃ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου.
Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-
Ἡ κατάσταση στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ στὴν Πατρίδα μας, παρουσιάζει μιὰ γενικὴ ἀναστάτωση καὶ ἀνασφάλεια. Πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ, ἐξεγέρσεις, δολοφονίες, τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, σεισμοὶ καὶ τυφῶνες καταστροφικοί, εἶναι, γενικά, ἕνα σκηνικὸ φόβου καὶ ἀβεβαιότητας γιὰ τὸ αὔριο. Ἀλλὰ καὶ τὸ σήμερα δὲν δίνει ἐλπίδες γιὰ κάτι καλλίτερο καὶ πιὸ ἐλπιδοφόρο. Μᾶς τρομάζει ἡ ἀπάθεια ἀρκετῶν συμπολιτῶν μας, ἴσως ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ γιὰ μιὰ ἑπταετία ἤδη μαστίζει τὴν Χώρα. Κι’ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο. Γιατὶ ἡ Ἑλλάδα, περιβάλλεται ἀπὸ γείτονες, οἱ ὁποῖοι – οἱ πιὸ πολλοί, τοὐλάχιστον – δὲν τὴν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν ἡ Ἀλβανία διακηρύττει ἀδιάντροπα ὅτι τὰ σύνορά της φθάνουν μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα · ὅταν τὰ Σκόπια καπηλεύονται, συνεχῶς, τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας · ὅταν ἡ Τουρκία ζητάει νὰ βάλῃ πόδι στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ παραβιάζει, κάθε λίγο, τὸν θαλάσσιο καὶ τὸν ἐναέριο ἐθνικό μας χῶρο, ὁ ἐφησυχασμὸς εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνος …

-Β-
Ἀλλά, ἄν γιὰ τὰ γενικότερα θέματα εἶναι ἐπικίνδυνος ὁ ἐφησυχασμός, γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, θὰ ἔλεγα, ὅτι εἶναι αὐτόχρημα ἐγκληματικός. Κι’ αὐτό, γιατὶ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν γῆ τοῦ Πύρρου εἶναι ἄκρως ἀρνητικὰ γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
Τὰ γεγονότα στὴν Ἑλληνόψυχη Χειμάρρα εἶναι, λίγο – πολὺ, γνωστά. Τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς προσπαθεῖ μὲ πλαστογραφίες δῆθεν σουλτανικῶν φιρμανίων καί, πρὸ παντός, μὲ τὴν βία, νὰ ἁρπάξῃ τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων, ἰδίως στὶς παραθαλάσσιες περιοχές, γιὰ νὰ ἀνεγείρῃ ξενοδοχεῖα ἤ ἄλλα προσοδοφόρα κτίσματα. Ἔπειτα, ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ ἀσκήσουν τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα, ἐφ’ ὅσον διαμένουν ἐκτὸς Ἀλβανίας. Ἀλλ’ αὐτὸ εἶναι φανερό, ὅτι ἀποβλέπει στὴν συρρίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὥστε νὰ μπορῇ τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς νὰ λέῃ : «γιὰ ποιὰ Βόρειο Ἤπειρο μιλᾶτε ;».
Ὑπάρχει, βέβαια, καὶ τὸ ζήτημα τῶν συντάξεων τοῦ Ο.Γ.Α., τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει, ἀτυχῶς ἐπιλυθῆ, ἐξ αἰτίας τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῆς γνωστῆς μιζέριας τῶν κρατούντων στὴν Πατρίδα μας. Φυσικά, καὶ δὲν παραλείπω νὰ ἀναφέρω καὶ τὴν περίπτωση τῶν «Τσάμηδων», οἱ ὁποῖοι, μὲ τὴν ἀφανῆ ἀλλὰ δραστικὴ ὑποκίνηση τῆς ἀλβανικῆς Ἡγεσίας, προβάλλουν ἀπαράδεκτες ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα …
-Γ-
Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα σοβαρὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, πέρα ἀπὸ ὅσα ἀκροθιγῶς ἀναφέρθηκαν. Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἀνησυχητικό, εἶναι ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ ἀπραξία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἡγεσίας ἀφ’ ἑτέρου δὲ καὶ ἡ μὴ δραστηριοποίηση τῶν ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ δὲν εἶναι καὶ λίγοι.
Παρατηρεῖ κανεὶς τὸν ἀγῶνα τῶν Παλαιστινίων καὶ τῶν Κούρδων. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ λαοὶ ἔχουν ἀπέναντί τους δυὸ πανίσχυρα κράτη : τὸ Ἰσραὴλ οἱ Παλαιστίνιοι καὶ τὴν Τουρκία οἱ Κοῦρδοι. Ἐν τούτοις, δὲν ὑποχωροῦν, δὲν ἀποκάμνουν. Παλεύουν καὶ διεκδικοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαίωματά τους, νὰ ζήσουν σὲ μιὰ δική τους ἐλεύθερη πατρίδα, παρὰ τὶς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων ἀνάμεσα στοὺς λαούς τους. Μελαγχολεῖ, λοιπόν, ὅποιος βλέπει τὴν δυναμικότητα τῶν Παλαιστινίων καὶ τῶν Κούρδων, ἀπὸ τὴν μιά, καὶ τὴν ἀπραξία τῶν ἀδελφῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἤ ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Τουρκίας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης καὶ τὴν ἀχαρακτήριστη τακτικὴ τῶν ἡμετέρων.
-Δ-
Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο νὰ μὴ λησμονήσουμε τὶς ὑποχρεώσεις μας πρὸς τοὺς ἐμπεριστάτους Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες, ἡ Μητρόπολή μας ὀργανώνει καὶ φέτος τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις στὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 14 Μαΐου 2017 : Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερὸ μνημόσυνο γιὰ τοὺς πρωτεργάτες καὶ γιὰ τοὺς πεσόντες ἀγωνιστὲς τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορ. Ἠπείρου, τὸ 1914. Χρέος ὅλων μας, νὰ συμμετάσχουμε, γιατὶ οἱ καιροὶ καὶ κρίσιμοι εἶναι καὶ δὲν μᾶς περιμένουν. Νὰ βροντοφωνάξουμε γιὰ τὴν Ἕνωση τῆς Βορ. Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἡ φωνή μας νὰ φθάσῃ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου