Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

"Θηρίου χαλεπώτερος τοιούτος εστίν"

"Θηρίου χαλεπώτερος τοιούτος εστίν"

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ..)

Ας μη διατηρήση λοιπόν κανείς την μορφήν θηρίου. Διότι, πως είναι δυνατόν ο άνθρωπος, όταν γίνη θηρίον, να διαβή την πύλην του ουρανού, αφού δεν έχει το δικαίωμα ο δούλος να εισέλθει εις το σπίτι του Κυρίου του;
Αλλά διατί ομιλώ περί θηρίου; Αυτός ο άνθρωπος είναι χειρότερος από θηρίον. Διότι εκείνα, αν και είναι εκ φύσεως άγρια, εξημερώνονται πολλές φορές, αν τα εκπαιδεύση καλώς ο άνθρωπος. Τι θα απολογηθής όμως εσύ, ο οποίος μετέβαλες την θηριώδη φύσιν των εις ημερότητα παρά την φύσιν των, και την ιδικήν σου φυσικήν ημερότητα εις αφύσικην θηριωδίαν; Ο οποίος ανέδειξες ήμερον το εκ φύσεως άγριον, παρά την φύσιν δε άγριον τον εαυτόν σου, τον εκ φύσεως ήμερον; Ο οποίος δαμάζεις τον λέοντα και τον κάμνεις υποχείριόν σου και κάμνεις τον ψυχικόν σου κόσμον αγριώτερον από του λέοντος;
Αν και εις την περίπτωσιν του θηρίου υπάρχουν δύο εμπόδια. Και λογικήν δεν έχει και είναι ασυγκράτητον. Εσύ όμως, με την περίσσειαν της λογικής, που ο Θεός σου έδωσε, νικάς ακόμη και την φύσιν. Αφού λοιπόν νικάς ακόμη και την φύσιν των θηρίων, πως, όταν πρόκειται διά τον εαυτόν σου, γίνεσαι προδότης όχι μόνον της φύσεώς σου, αλλά και του ψυχικού σου κάλλους;

Αν σε προέτρεπα να σωφρονίσης άλλον άνθρωπον, θα είχα την γνώμην ότι και εις την περίπτωσιν αυτήν δεν σου ανέθετα κάτι αδύνατον. Θα είχες όμως το δικαίωμα να επικαλεσθής το επιχείρημα ότι δεν εξουσιάζεις εσύ την νοοτροπίαν του άλλου και ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από σε. Τώρα όμως σε προτρέπω να δαμάσης το ιδικόν σου θηρίον και εκείνο, το οποίον έχεις υπό την εξουσίαν σου.

http://www.imkastorias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου