Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

«Προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ»

agiosioannisprodromos05.jpg
«εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιωάννην·  καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται...
ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ καὶ Πνεύματος ῾Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ,  καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον» Λουκάς 1: 13- 17.
        Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο υιός του Ιερέως Ζαχαρία, «προελεύσεται ἐνώπιον ΑΥΤΟΥ», θα προηγηθεί ΑΥΤΟΥ. Τίνος ΑΥΤΟΥ; Σε ποίον αναφέρεται η αντωνυμία ΑΥΤΟΥ; Εάν μελετήσουμε τα συμφραζόμενα βλέπουμε ότι ο Ιωάννης, σύμφωνα με τα λόγια του Αγγέλου, θα προηγηθεί του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, δηλαδή του Γιαχβέ! Αυτός ο λόγος είναι παραδοξότατος! Πώς είναι δυνατόν ο Ιωάννης – ένας άνθρωπος- να προηγηθεί του Θεού; Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, πως γίνεται ένας άνθρωπος να προηγηθεί του Θεού; Και με ποία έννοια να προηγηθεί; Τέτοιοι παράδοξοι λόγοι που ποτέ δεν θα πήγαιναν στο μυαλό ανθρώπου να ειπωθούν, αποδεικνύουν την Θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή δεν είναι συνοθύλευμα ανθρώπινων επινοήσεων αλλά κείμενο θείας εμπνεύσεως !
Ο Ιωάννης προηγήθηκε του Γιαχβέ ως ανθρώπου. Ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος (Ιησούς Χριστός). Ο Ιησούς συνελήφθη εν μήτρα έξι μήνες μετά τον Ιωάννη. Επίσης ο Ιησούς άρχισε την δημόσια δράση του μετά τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης προηγήθηκε και ως προς την γέννηση και ως προς την έναρξη της δημόσιας δράσης του Ιησού.
Η Αγία Γραφή λοιπόν διδάσκει ότι ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ. Διδάσκει ότι ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος. Πού είναι οι αρνητές της Θεότητας του Ιησού Χριστού ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά; Πού είναι οι αρνητές της σάρκωσης του Θεού οπαδοί του Ψευδοπροφήτη Μωάμεθ; Πού είναι οι Αντίχριστοι Ταλμουδιστές Εβραίοι; Πού είναι οι Ελληνολάτρες αρνητές του Γιαχβέ; Όλοι αυτοί έχουν μεγάλη πλάνη.
Το Ιερό κείμενο της Καινής Διαθήκης είναι σαφές: «πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν», Ο Κύριος ο Θεός των Ισραηλιτών είναι ο ΓΙΑΧΒΕ. «καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει ᾿Ηλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον». Ο  Ιωάννης είναι ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του Γιαχβέ για τον Οποίο Γιαχβέ ετοιμάζει Λαό.
«ΕΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας  καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ» Ματθαίος 3: 1-3.
« φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου (Γιαχβέ κατά το Εβραϊκό κείμενο). εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν» ῾Ησαΐας 40:3.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ
https://katanixis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου