Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά

Καμπαναριό του 15ου αιώνα στην Κεφαλονιά
Αγαπητοί επισκέπτες καλώς ήλθατε.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αποστέλλετε και να μοιράζεστε κρίσεις, σχόλια, απόψεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
amalgamaparamythias@gmail.com

Με εκτίμηση,
Η Ομάδα Διαχείρισης


«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!

«Ενθρονίστηκε» για πάντα στις καρδιές μας!
Δίκαιος ἐάν φθάση τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γάρ τίμιον, οὐ τό πολυχρόνιον, οὐδέ ἀριθμῶ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιά δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καί ἡλικία γήρως, βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῶ γενόμενος, ἠγαπήθη• καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἠρπάγη, μή κακία ἀλλάξη σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήση ψυχήν αὐτοῦ. Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροί τά καλά, καί ρεμβασμός ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεῖς ἐν ὀλίγω, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς• ἀρεστή γάρ ἤν Κυρίω ἡ ψυχή αὐτοῦ, διά τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δέ λαοί ἰδόντες καί μή νοήσαντες, μηδέ θέντες ἐπί διανοία τό τοιοῦτον, ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς ὀσίοις αὐτοῦ, καί ἐπισκοπῆ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ κ. Δ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

5401a25597cd62988c143a728765deaa.jpg

Του   Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η σκόπιμη ανάγνωση αποσπάσματος από παλαιότερο κείμενο του καθηγητή κ. Δ. Τσελεγγίδη, όπου χρησιμοποιούνται οι όροι Καθολική Εκκλησία (για τον Παπισμό) και Προτεσταντική Εκκλησία, στη Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας για τη Σύνοδο της Κρήτης, θα έπρεπε να αποφευχθεί, για τον λόγο ότι η αναφορά του αυτή πολλάκις έχει ανασκευασθεί.

Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται αυτή η παλαιότερη αναφορά του ως επιχειρηματολογική απάντηση, καθότι έχει τόσες φορές ανασκευασθεί, και εξακολουθεί να ανασκευάζεται, που την καθιστά ως μηδέποτε υπάρξασα.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε ακόμα και σε διαφορετικές αναφορές Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίες δεν εκφράζουν εν τέλει την όλη στάσης τους, όπως για παράδειγμα η περίπτωση αναφοράς του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου για τη Σύνοδο. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει την αναφορά του Αγίου Γρηγορίου για τη Σύνοδο, η οποία δεν συνάδει με την όλη συνοδική στάση του; Η αναφορά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου για τη Σύνοδο, για την οποία ομιλούμε είναι η εξής : «Έχω μεν ούτως, ει δει ταληθές γράφειν ώστε πάντα σύλλογον φεύγειν επισκόπων· ότι μηδεμιάς Συνόδου είδον τέλος χρηστόν· μηδέ λύσιν κακών μάλλον εσχηκός, ή προσθήκην! Αεί γαρ φιλονεικίαι και φιλαρχίαι.. Δια τούτο εις εμαυτόν συνεστιάζων. Και μόνην ασφάλειαν ψυχής την ησυχίαν ενόμισα» (επ. ΡΑ΄). Aναφέρει δηλαδή ότι οι Σύνοδοι δεν κάνουν τίποτε ή μάλλον βλάπτουν και θα ήταν προτιμότερο να μη γίνονται καθόλου.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον λόγο αυτό του Αγίου Γρηγορίου και να καταλήξει σε αυθαίρετα συμπεράσματα; Ο Άγιος αυτός, ο «μύστης των δογμάτων» και της «Θεολογίας πηγή», είχε αυτή τη συνοδική στάση; Φυσικά όχι. Θα μπορούσε να γίνει χρήση αυτής της φράσης, που ποσώς δεν εκφράζει την όλη συνοδική στάση του; Φυσικά όχι.
Επίσης ότι το έτος 382 μ.Χ παρά την προτροπή του αυτοκράτορα προς τον Άγιο Γρηγόριο για να συμμετάσχει στη Σύνοδο, ο Άγιος δεν δέχθηκε. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη μεμονωμένη στάση του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, ως δήθεν εκφράζουσα την όλη στάση του για τη Σύνοδο; Φυσικά όχι, και μόνο ιδιοτελής εμπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιο εγχείρημα.
Ας μη λησμονείται και ο λόγος του Αγίου Φωτίου που ομιλεί για τυχόν λάθη από Αγίους Πατέρες : «…τοις λόγοις τούτων, εν οις παρηνέχθησαν, ουχ εψόμεθα» (Αγίου Φωτίου, Επιστολή Ε΄ Προς τον Ακυλουΐας Ιωάννην Ι΄). Συνεπώς την αναφορά που δεν εκφράζουν την όλη στάση του Αγίου Γρηγορίου, δεν την ακολουθούμε αφού εν τέλει δεν εκφράζουν ούτε την όλη συνοδική στάση του. Ούτε φυσικά μπορεί να γίνεται χρήση για οποιαδήποτε ενάντια επιχειρηματολόγηση. Το «ουχ εψόμεθα» του Αγίου Φωτίου υποδεικνύει επακριβώς τη στάση μας σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Πιστεύομε ακράδαντα ότι η σκόπιμη ανάγνωση αποσπάσματος από παλαιότερο κείμενο του καθηγητή κ. Δ. Τσελεγγίδη, όπου χρησιμοποιούνται οι όροι Καθολική Εκκλησία (για τον Παπισμό) και Προτεσταντική Εκκλησία, στη Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας για τη Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης, θα έπρεπε να αποφευχθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου